Έκπτωτος ο ανάδοχος για τα πάνελ της σκεπής του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου

Έκπτωτος ο ανάδοχος για τα πάνελ της σκεπής του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου

«Απόφαση έκπτωσης αναδόχου του έργου: Επισκευή Σχολικών Κτηρίων Δ.Ε. Αετού» με ημερομηνία 29/3/2022 και αριθ. πρωτ. 3342 δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΚ44ΩΗΕ-Ψ0Ξ, προς τον ανάδοχο Tζαμουράνη Γεώργιο ΕΔΕ, στον οποίο με απευθείας ανάθεση δημάρχου Τριφυλίας είχε ανατεθεί η εκτέλεση του έργου, το οποίο πολλάκις έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα και αφορούσε στην αντικατάσταση της κεραμοσκεπής του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου με βιομηχανικά πάνελ.

Στην απόφαση έκπτωσης, η οποία υπογράφεται από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Π.Π. Δήμου Τριφυλίας, αναγράφεται: «Έχοντας υπόψη: (1) Το με αριθμό 17244/30-12-2021 συμφωνητικό του έργου, με το οποίο αναλάβατε την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, (2) Τη με αριθμό 26/03-01-2022 (ΑΔΑ ΨΕΝΝΩΗΕ-ΑΥΦ) Απόφασή μας, με την οποία ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός στο έργο της υπόψη εργολαβίας, (3) Τα άρθρα 157, 159& 160 του Ν. 4412/2016, (4) Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας, (5) Το με αρ. πρωτ: 101/1637/15-02-2022 έγγραφό μας, 6) Την με αρ.πρωτ. 2268/155/17-03-2022 ειδική διαταγή, κηρύσσουμε έκπτωτο από την εργολαβία τον ανάδοχο, καθώς δε συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες εντολές της υπηρεσίας (σχετ. 5, 6) για τη λήψη μέτρων, για τη μεταφορά εκτός του σχολικού συγκροτήματος Κοπανακίου των δομικών υλικών-πάνελ για την αποφυγή ατυχήματος. Κατά της απόφασης έκπτωσης ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου