Οδηγίες για τον τρύγο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Μεσσηνίας

Οδηγίες για τον τρύγο από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Μεσσηνίας

Εν όψει της έναρξης του τρύγου 2022 από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, δεν επιτρέπεται:

α) η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και

β) η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια που δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (φυτεμένα χωρίς δικαίωμα, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη Κ.Ο.Α. ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Για τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας της πρώτης ύλης (νωπά σταφύλια), κατά την παραλαβή από τις οινοποιητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

1. Υποχρεωτική αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής (άρθρο 7 της ΥΑ 2543/235850/20-09-2019 και άρθρο 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013) που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις οινοποιητικές επιχειρήσεις των παρακάτω στοιχείων:

α) ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ αμπελοκαλλιεργητή

β) ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών

γ) κωδικός αμπελοτεμαχίου (13ψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου και

δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσής του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

2. Υποβολή επικαιροποιημένης καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας (επαλήθευση και ταυτοποίηση των δηλωμένων στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στα δύο συστήματα: Αμπελουργικό Μητρώο και Ο.Σ.∆.Ε) από τους αμπελουργούς στις οινοποιητικές επιχειρήσεις, πριν από τη συγκομιδή των σταφυλιών, από την οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης ή αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτής θα πρέπει να συμφωνούν με τη δήλωση συγκομιδής του παραγωγού και με τη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης.

3. Στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών να αναγράφεται υποχρεωτικά: η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας αυτών.

4. Ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα “βιβλία” που τηρούνται υποχρεωτικά στα οινοποιεία (ΚΥΑ αριθμ. 285870/1.9.2004), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα.

5. Τα σταφύλια για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ να προέρχονται αποκλειστικά από αμπελοτεμάχια της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης και να τηρούνται οι εγκεκριμένες προδιαγραφές για την παραγωγή αυτών.

6. Στην περίπτωση μεταφοράς ή παραλαβής μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων (εντός ή εκτός Ε.Ε), ο αποστολέας οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης/εκφόρτωσης μία ημέρα πριν από τη μεταφορά/παραλαβή, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ( “βιβλία”, επισήμανση προϊόντος).

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».