Πρόστιμο στο Δήμο Τριφυλίας για παράνομες εναποθέσεις αποβλήτων

Πρόστιμο στο Δήμο Τριφυλίας  για παράνομες εναποθέσεις αποβλήτων

Το μεσημέρι της Τετάρτης και ενώ καίγονταν τα σκουπίδια στον παράνομο σκουπιδότοπο στο Αλιμάκι Δ.Ε. Κυπαρισσίας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας συνεδρίαζε με τηλεδιάσκεψη και μεταξύ των θεμάτων ελήφθη απόφαση για «Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (προσφυγής) κατά της αριθ. 199657/14-06-2022 αποφάσεως περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για επιβολή προστίμου στο Δήμο Τριφυλίας», που αφορούσε σε παράνομες εναποθέσεις αποβλήτων στο Αγροκήπιο Φιλιατρών και τα παλιά Δημοτικά Σφαγεία Γαργαλιάνων τον Αύγουστο του 2021.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: Ψ6Δ8ΩΗΕ-ΔΣΑ, «ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Με την αριθ. 199657/14-06-2022 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 6699/17-06-2022) απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και το Ν. 4014/2011, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στο Δήμο μας, ύψους 2.500,00 ευρώ, διότι, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 552/25-08-2021 εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της ΠΕ Μεσσηνίας και την από 19-08-2021 σχετική έκθεση αυτοψίας:

1. πλησίον του Ειδικού Σχολείου Φιλιατρών, σε υπαίθριο μη περιφραγμένο χώρο [θέση Αγροκήπιο], διαπιστώθηκαν εναποθέσεις στερεών αποβλήτων (κλαδέματα, ξύλα, πλαστικά, υλικά κατεδαφίσεων κ.λπ.) και

2. στον όρχο αυτοκινήτων [θέση παλαιά δημοτικά σφαγεία] Γαργαλιάνων διαπιστώθηκαν εναποθέσεις στερεών αποβλήτων (κλαδέματα, ξύλα, πλαστικά, αδρανή κ.λπ. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις συνιστούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος…

[…] Σύμφωνα με την από 15-07-2022 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου, οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επισύρουν την επιβολή προστίμου το οποίο εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης, η διακριτική ευχέρεια της οποίας περιορίζεται μόνο ως προς το ύψος του προστίμου.

Γι’ αυτό και η ως άνω παράβαση καθίσταται τυπική. Η τυπικότητα της παράβασης αυτής σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος του προστίμου, το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του νομίμου ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ, δεν αφήνει περιθώρια ευδοκίμησης της τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, παρά μόνο αν δε συνέβησαν τα πραγματικά περιστατικά όπως εκτίθενται στην ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση αυτοψίας ή συνέτρεχε λόγος ανωτέρας βίας, ήτοι γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο, η αποτροπή του οποίου είναι ανέφικτη, ακόμα και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας.

Επειδή δε γνωστοποιήθηκε κάποιο γεγονός από το οποίο να προκύπτει ότι είτε δεν πραγματοποιήθηκε υποβάθμιση περιβάλλοντος, είτε ότι συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας, προς τούτο, θεωρώ, σύμφωνα πάντα και με την από 15-07-2022 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου, ότι δεν υφίσταται λόγος άσκησης προσφυγής κατά του προστίμου…».

Από πλευρά του, ο Γιάννης Μερκούρης σημείωσε: «Από τη μία αρνείστε την κριτική που σας ασκείται, για την εναπόθεση απορριμμάτων στον όρχο οχημάτων Γαργαλιάνων και στο αγροκήπιο Φιλιατρών, δεν αναλαμβάνετε την ευθύνη που, αποκλειστικά, σας βαρύνει, δεν απαντάτε στο ερώτημα της νομικής συμβούλου του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα συναινείτε στην πληρωμή του προστίμου που επέβαλε ο περιφερειάρχης. Αδυνατώ να κατανοήσω και να εξηγήσω τη συμπεριφορά σας. Εάν ο Δήμος έχει χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί τους χώρους αυτούς και όντως παράνομα τους χρησιμοποιεί, θα πρέπει να αναλάβετε και την ευθύνη των ενεργειών σας.

Σήμερα που συζητείται το θέμα αυτό και ο παράνομος ΧΑΔΑ Αλιμακίου φλέγεται από άκρου εις άκρο, φορτώνατε απορρίμματα από το αγροκήπιο Φιλιατρών με επικάλυψη του φορτίου με χώμα και τα μεταφέρατε στο Αλιμάκι. Ευκαιρία να καούν και αυτά! Είναι αυτές υπεύθυνες ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων; Τρία χρόνια δεν έχετε κάνει το παραμικρό για το τεράστιο αυτό θέμα. Οργανώσατε φιέστα για την προμήθεια φορτηγών, μηχανημάτων έργου και απορριμματοφόρων, με χρήματα φυσικά που βρήκατε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά επιδεικνύετε ανικανότητα στη διαχείριση του προβλήματος. Φυσικά θα δώσω θετική ψήφο στην πληρωμή του προστίμου, αλλά η ευθύνη σάς βαρύνει αποκλειστικά».

Τελικά, ο Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:

«1. Δεν προβαίνει στην άσκηση προσφυγής κατά της αριθ. 199657/14-06-2022 αποφάσεως του περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την επιβολή προστίμου στο Δήμο Τριφυλίας

2. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της δαπάνης εξόφλησης του εν λόγω προστίμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2022». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου