Ανάδοχος για συντήρηση του κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας

Ανάδοχος για συντήρηση του κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας

Οριστικός ανάδοχος για «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Προμήθεια Χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας» αναδείχθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη.

Στην απόφαση με αριθμό 253/2022 για το θέμα «Έγκριση του Πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Προμήθεια Χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας”», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω8ΚΤΩΗΕ-ΞΜΛ, αναγράφεται πως η Ο.Ε. «ομόφωνα εγκρίνει το από 29/9/2022 Πρακτικό 3 και ως εκ τούτου κατακυρώνει το διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα “LP FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΕ”, με οικονομική προσφορά 58.152,03 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253/2022».

Πλέον, έπειτα και την ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου, όλοι αναμένουν σε σύντομο χρονικό να ανοίξει, ξεκινώντας η λειτουργία του για το κοινό και, βεβαίως, το Ναυταθλητικό Όμιλο Κυπαρισσίας!

Του Ηλία Γιαννόπουλου