Υδραγωγείο από Αλικοντούζι: Άλλος μεγαλύτερη έκπτωση, άλλος μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία

Υδραγωγείο από Αλικοντούζι: Άλλος μεγαλύτερη έκπτωση, άλλος μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία

Άλλος οικονομικός φορέας προσέφερε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά άλλος συγκέντρωσε μεγαλύτερη (σ.σ. υψηλότερη) συνολική βαθμολογία και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στην ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”», προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας 8.470.000 ευρώ, σύμφωνα με το από 9/11/2022 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που επικυρώθηκε με την 301/2022 Α.Ο.Ε. Δήμου Τριφυλίας.

Όπως είναι γνωστό, για τη διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1045/05-08-2021 (ΑΔΑ: ΑΩΜΥ46ΜΤΛ6-78Ο) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου του Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”» στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με χρηματοδότηση κατόπιν συνομολόγησης δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο ΤΠκΔ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.:63.7312.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας».

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα έχουν να κάνουν με κυρίως με έργα Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες.

Η σύμβαση, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, πρόκειται να ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην απόφαση της Ο.Ε. που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΗΨ1ΩΗΕ-6ΞΔ, ο πρόεδρός της εισηγούμενος το θέμα είπε ότι με την αριθ. 266/2022 Α.Ο.Ε. είχαν αποδεχθεί τις εταιρείες: «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TEDRA – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» και «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών τους.

Στις 9 Νοεμβρίου 2022 διεξήχθη από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221, παρ. 1 του Ν.4412/2016, η οποία συστάθηκε με την αριθ.134/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την αριθ. 4537/03-05-2022 διακήρυξη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έκανε την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» έλεγξε το σχετικό έντυπο της οικονομικής προσφοράς καθενός, την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και την ομαλή μεταξύ τους σχέση και διαπίστωσε ότι υπάρχει συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Κατόπιν προέβη σε βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης και παρατίθεται πίνακας στον οποίο ο οικ. φορέας ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει Κριτήριο Κ1: έκπτωση επί του προϋπολογισμού: 9,07, ο οικ. φορέας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 1,52 και ο οικ. φορέας TEDRA – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 2,52.

Η συνολική βαθμολόγηση U έχει ως εξής: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 58,50, ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 52,96 και TEDRA – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 69,36. Ακολούθως αναγράφεται πως ο κ. Στριμπάκος είπε: «Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Διαγωνισμού σύνταξε το από 9/11/2022 Πρακτικό ΙΙΙ και το υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με αυτό, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας TEDRA – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε, με συνολική βαθμολογία U = 69,36 και οικονομική προσφορά 8.256.646,93 (χωρίς ΦΠΑ)».

Από πλευρά του, ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Από αρκετό καιρό, από την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής, συζητείτο έντονα το όνομα της εταιρείας στην οποία κατακυρώνουμε σήμερα το έργο. Σε ένα έργο με πολλές, πάμπολλες, χωματουργικές εργασίες το ποσοστό έκπτωσης μόλις που ξεπερνά το 2,50%. Δικαιολογημένα προκύπτουν ερωτήματα, όπως: Ποιο μελετητικό γραφείο είναι ο συντάκτης της μελέτης; Υπάρχει σχέση μεταξύ μελετητικού γραφείου και της εταιρείας στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο;».