Ανάδοχος για υπηρεσίες ανάδειξης του Open Mall Κυπαρισσίας

Ανάδοχος για υπηρεσίες ανάδειξης του Open Mall Κυπαρισσίας

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κατακύρωσε το έργο στην «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Στη «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατακύρωσε η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας το έργο “Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) Δήμου Τριφυλίας” στην Κυπαρισσία. Την 1η Μαρτίου συνεδρίασε η επταμελής Δ.Ε. του Επιμελητηρίου με μοναδικό θέμα: «Προγράμματα Επιμελητηρίου Μεσσηνίας: α) Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου “Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) Δήμου Τριφυλίας”».

Η Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) Δήμου Τριφυλίας” α.π. 1248 06/12/2022- Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1) στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας

2. Την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με σύνολο οικονομικής προσφοράς 124.347,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 154.190,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης

3. Την εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας να αναρτήσει την παρούσα απόφαση, μαζί με το ως άνω πρακτικό, στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και να κοινοποιήσει την απόφαση έγκρισής του στους συμμετέχοντες, μέσω του συστήματος, για να λάβουν γνώση.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε προχθές στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΚΔ469ΗΛΧ-Φ9Ω και θέμα «Κατακύρωση διαγωνισμού για πράξη “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας”».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των υποέργων 6 &7 της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 και συγκεκριμένα: Υποέργο 6: Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων και Υποέργο 7: Επισκευή και ανάδειξη εξωτερικών όψεων.

Η σύμβαση, σύμφωνα με τη διακήρυξη, αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο παροχής υπηρεσιών βελτίωσης και ανάδειξης ενενήντα οκτώ (98) επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου Τριφυλίας, το οποίο περιλαμβάνει την επισκευή και την ανάδειξη των όψεων αυτών.

Για την άρτια και έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση του συνόλου των εργασιών αυτών, οι οποίες αλληλοεπιδρούν και εξαρτώνται μεταξύ τους και δεν μπορούν να διαχωριστούν για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ως βασικό στόχο: Την αναβάθμιση των όψεων των καταστημάτων και, κατά συνέπεια, του κοινόχρηστου χώρου στον οποίο προβάλλονται και τη συνολική ανάδειξη και προβολή τόσο των επιχειρήσεων και της εμπορικής περιοχής της πόλης όσο και των πολιτιστικών, ιστορικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Η επιλογή των συγκεκριμένων παρεμβάσεων έγινε με κριτήριο να μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των επιχειρήσεων και να προσδώσουν όσο το δυνατόν πιο ενιαία αισθητικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στις όψεις των επιχειρήσεων.

Οι τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων καθορίστηκαν με σκοπό να υπηρετήσουν την ενιαία αρχιτεκτονική σύνθεση των όψεων των ιδιωτικών κτηρίων, αλλά και του κοινόχρηστου χώρου.

Ενιαία αρχή που διέπει όλες τις παρεμβάσεις είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη των υλικών, κατασκευών και αρχιτεκτονικών στοιχείων που καθόρισαν την ταυτότητα της πόλης και το δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της από τη δημιουργία της έως τώρα: Κτήρια με εμφανή τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής, χωρίς κακότεχνες παρεμβάσεις και ακαλαίσθητες τροποποιήσεις, στοιχεία εξοπλισμού παραδοσιακής αισθητικής με ενιαία παρουσία σε όλο το χώρο (αστικός εξοπλισμός, φωτιστικά επίτοιχα κ.ά.).

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εμφανίζονται στο δημόσιο χώρο και στα κτήρια από τη δημιουργία της νεότερης πόλης της Κυπαρισσίας και αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του εμπορικού κέντρου, αλλά και της πόλης συνολικά. 

Του Ηλία Γιαννόπουλου