Καθορίστηκε το ποσό για την κορινθιακή σταφίδα

Καθορίστηκε το ποσό  για την κορινθιακή σταφίδα

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για τη συνδεδεμένη ενίσχυση

Στα 3.518.628 ευρώ ανέρχεται η συνδεδεμένη ενίσχυση που θα δοθεί φέτος στους παραγωγούς της κορινθιακής σταφίδας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται στα 17.593.140 ευρώ. Επίσης, η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στην κορινθιακή σταφίδα για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 10.111 εκτάρια (101.110 στρέμματα).

Οι δικαιούχοι και οι όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν και παράγουν ξηρό προϊόν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης με καταχωρισμένες τις εκτάσεις καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας. Είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με καταχωρισμένες και επικαιροποιημένες εκτάσεις κορινθιακής σταφίδας.

Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής κορινθιακής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από 1η Αυγούστου και το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Η αναλογία, στο σύνολο της εκμετάλλευσης με καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας, υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και το σύνολο των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Οι παραδόσεις

Οι παραδόσεις σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις γίνονται για τους  παραγωγούς μέλη τους από τα αγροτικά συνεταιριστικά νομικά πρόσωπα και τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Οι αγρότες οι οποίοι δεν είναι μέλη των παραπάνω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι ή απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.