Δημόσια διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας

Δημόσια διαβούλευση για  τη ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας

Αύριο στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας διοργανώνεται αύριο στις 7.00 το απόγευμα εκδήλωση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αντικείμενο τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021 – 2027 του Δήμου Καλαμάτας.

Στην ανοιχτή εκδήλωση, πολίτες και φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι διαθέσιμη είναι και η online πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης για τη ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας στη διεύθυνση: https://sbaa2127.kalamata.gr/.

Πλαίσιο Διαβούλευσης ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας

Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου Καλαμάτας αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μια επιτυχημένης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του σχεδίου δράσης και βασίζονται στους στόχους και τους άξονες προτεραιότητάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο η επιλογή και ιεράρχηση των δράσεων και πράξεων καθορίζεται από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Οι διαδικασίες διαβούλευσης έχουν συνήθως δύο μορφές, μια εσωτερική και μια εξωτερική.

Η εσωτερική διαβούλευση περιγράφει τον ουσιαστικό συ-σχεδιασμό της Στρατηγικής με τις υπηρεσίες του Δήμου. Η εσωτερική διαβούλευση έχει ήδη εκκινήσει μέσα από την συνεργασία του Δήμου και των Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση του οράματος, των Αξόνων Προτεραιότητας και του Σχεδίου Δράσεως της ΣΒΑΑ.

Στόχος της εσωτερικής διαβούλευσης είναι να αξιοποιήσει τις προτάσεις που απορρέουν από τις γνώσεις και την εμπειρία των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου, ανάλογα με την ωριμότητα και τη σχέση τους με τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας. Επιπλέον στόχος αποτελεί η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε ένα ενιαίο προγραμματικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και της ένταξης αυτών των παρεμβάσεων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Στόχος της εξωτερικής διαβούλευσης είναι να κάνει την τοπική κοινωνία συμμέτοχο στην αναπτυξιακή διαδικασία για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Να καταγράψει τα προβλήματα και τις ανάγκες, καθώς και τις προτάσεις τόσο των φορέων του Δήμου Καλαμάτας όσο και των ίδιων δημοτών και στη συνέχεια να συλλέξει και να αξιολογήσει πιθανές προτάσεις για δράσεις και έργα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας αξιοποιεί και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και των θεματικών εργαστηρίων κατά την εκπόνηση του Κλιματικού Συμβολαίου στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της εξωτερικής διαβούλευσης και τη διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής σχέσης με τους πολίτες, τους τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί το ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμορφώθηκε καταλλήλως και ψηφιακά, για την εισροή και αξιοποίηση στοχευμένης πληροφορίας και αξιολογικών κρίσεων επί των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής εκ μέρους των δημοτών και των εταίρων.