Κατανομή 16,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κατανομή 16,5 εκατομμυρίων  ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αλλαγές στην κατανομή του ποσού της δημόσιας δαπάνης των 205.925.000 ευρώ ανά Περιφέρεια προβλέπει η νέα τροποποίηση για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ, στο μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», τα 205.925.000 ευρώ κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα δε με τον πίνακα που δημοσιεύτηκε, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλογούν πιστώσεις ύψους 16.690.000 ευρώ.

Επενδύσεις
Το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% των ποσών του πίνακα.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούργια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα, ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης.

Επίσης, ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτήρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Η ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, κυμαίνεται από 40% έως 80%.