Προχωρά η ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» με προϋπολογισμό 850.000,00 ευρώ.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος. «Πελοπόννησος».  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η/6/2020, ημέρα Πέμπτη. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, είναι αφενός η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, που θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον, και, αφετέρου, η ενίσχυση της ανάπτυξης αστικών περιοχών μέσω προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, θα σημειωθεί θεαματική αύξηση της λειτουργικότητας της περιοχής, με τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αισθητικής αντιμετώπισης, σε ένα μεγάλο τμήμα του παραδοσιακού κέντρου της Καλαμάτας.

Η συγκεκριμένη περιοχή και λόγω του γεγονότος ότι θα υπάρχει πλέον αισθητική ομοιογένεια, θα μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά έναν «πυρήνα» πρόσφορο για επέκταση αναβαθμίσεων και σε γειτονικές περιοχές.

Εκτός των άλλων, η προταθείσα παρέμβαση θα αποτρέψει την είσοδο των αυτοκινήτων στους ήδη «υπερφορτωμένους», λόγω και του μικρού πλάτους, δρόμους της περιοχής, όπου σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, καθώς υφίσταται συνεχής στάθμευση στη μια ή την άλλη πλευρά, στα μικρά σε πλάτος πεζοδρόμια οι πεζοί να περνούν πολλές φορές με δυσκολία.

Στόχος, επίσης, αυτής της ενέργειας είναι η αποδοχή εκ μέρους των πολιτών του μέτρου απόδοσης ολοένα και περισσότερων τμημάτων του υπάρχοντος οδικού δικτύου της πόλης για την κατασκευή ευρύχωρων πεζοδρομίων και ακολούθως η αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών για την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών και τη στάθμευση των αυτοκινήτων, τόσο στην περίμετρο του δικτύου πεζοδρόμων όσο και στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης του Νέδοντα, αφού η μετακίνηση πεζή γενικά είναι προτιμότερη από άποψη ασφάλειας, ποιότητας ζωής και εν τέλει ταχύτητας.

Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κύριο κριτήριο την αναβάθμιση τόσο της συγκεκριμένης όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπλασης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τόσο των καταστημάτων όσο και των λοιπών λειτουργιών, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ένα δεύτερο και σημαντικότερο κριτήριο έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και επισκεπτών.

Α.Π.