Επανακαθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού ανάπλασης της Πλατείας Γαργαλιάνων

Επανακαθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού ανάπλασης της Πλατείας Γαργαλιάνων

«Ανάκληση της αριθ. 280/2022 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων”» ήταν το 4o θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας την Τρίτη, για το οποίο ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση, με νέες διαφωνίες και αντιδράσεις από συμβούλους της αντιπολίτευσης.

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ12ΧΩΗΕ-ΔΡΦ, αναγράφεται πως ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, είπε μεταξύ άλλων «Με το από 16/11/2022 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μάς εισηγείται την ανάκληση της προαναφερθείσας απόφασης και τον επανακαθορισμό εκ νέου των όρων της διακήρυξης, καθώς προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ανάρτησης της διακήρυξης, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβούμε σε εκ νέου καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, ύστερα κι από το νέο σχέδιο της διακήρυξης που μας υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας…».

Από πλευρά του, ο Παναγιώτης Αλευράς τοποθετήθηκε ως εξής: «Ψηφίζω κατά, καθότι το εν λόγω έργο διχάζει την κοινωνία των Γαργαλιάνων. Προτείνω η διοίκηση του Δήμου να συνεννοηθεί με το Τοπικό Συμβούλιο και τους φορείς της πόλης και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις αποδεκτές από τους πολίτες.

Επίσης, έχω να επισημάνω ότι θα πρέπει εγκαίρως να κατατεθεί τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός του Δήμου για το 2023. Έχουμε ήδη πολύ καθυστερήσει.

Επίσης, οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη είναι προσχηματικές γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου και δεν αναλύονται τα θέματα από τον πρόεδρο-εισηγητές. Καταλήγουν ως συνεδριάσεις δια περιφοράς».

Με τη σειρά του, ο Γιάννης Μερκούρης τόνισε: «Ψηφίζω κατά. Είμαι αντίθετος στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου διότι είναι κάτι που δεν αποδέχεται η τοπική κοινωνία των Γαργαλιάνων. Αντίθετα το Τοπικό και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φορείς, οι σύλλογοι της πόλης και, κατ’ επέκταση, ο λαός. Μια αδικαιολόγητη επιμονή της Δημοτικής Αρχής που δε διαβουλεύτηκε με τους πολίτες και που πεισματικά δεν προσκαλεί στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων τον πρόεδρο το Συμβουλίου Κοινότητας Γαργαλιάνων, όπως ο νόμος ορίζει (Ν.3852 άρθρο 75 παρ.8).

Μια πρακτική που επιβεβαιώνει το “μόνο εγώ μπορώ”».

Τελικά, η Ο.Ε. με θετικές ψήφους των αντιδημάρχων κ.κ. Στριμπάκου, Βλάχου, Φρούσου και Κουτρουμπή αποφάσισε:

1. Ανακαλεί την αριθ. 280/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης καθώς και στο από 16/11/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Καταρτίζει εκ νέου τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος, μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη και Αλευρά, οι οποίοι ψήφισαν κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 302/2022.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 548.080 ευρώ, από πιστώσεις του «Πράσινου Ταμείου» και Ίδιους Πόρους. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ κριτήριο για την ανάθεσή της είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.

Του Ηλία Γιαννόπουλου