Λιγότερες αγοραπωλησίες, αλλά μεγαλύτερης αξίας στα Υποθηκοφυλακεία Εφετείου Καλαμάτας

Λιγότερες αγοραπωλησίες, αλλά μεγαλύτερης αξίας  στα Υποθηκοφυλακεία Εφετείου Καλαμάτας

Σημαντική μείωση των κατασχέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντικά στοιχεία για τις αγοραπωλησίες και τις υποθήκες ακινήτων που έγιναν το 2021 στα Υποθηκοφυλακεία και τα Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφείων αρμοδιότητας του Εφετείου Καλαμάτας, δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Εταιρεία.

Οι αγοραπωλησίες στην περιοχή μας παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία στον αριθμό των πράξεων που έγιναν το 2021, αλλά αύξηση στην αξία των συναλλαγών. Από την άλλη πλευρά, οι κατασχέσεις το 2021, σε σύγκριση με το 2020, μειώθηκαν κατά 30,5%, αλλά και η αξία των συναλλαγών τους κατά 84,6%.

Σε ό,τι αφορά τις υποθήκες, το 2021 αυτές μειώθηκαν κατά 30,7%, αλλά η αξία των συναλλαγών τους αυξήθηκε κατά 362,1%!

Επίπεδο χώρας
Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, με την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία από τα έμμισθα και άμισθα γραφεία που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Εισαγγελιών των Πρωτοδικείων στα οποία υπάγονται.

Το έτος 2021, επί συνόλου 327 ενεργών Υποθηκοφυλακείων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (κάλυψη 90,8%), τελέστηκαν 369.524 πράξεις και εκδόθηκαν 1.273.174 αντίγραφα και πιστοποιητικά. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τα δικαιώματα ανέρχεται σε 103.546 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων το 40,1% αναλογεί σε δικαιώματα Πάγια, ΤΑΧΔΙΚ, ΕΚΧΑ1, το 31,6% σε δικαιώματα του Δημοσίου και το 28,3% σε δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων

Από τη σύγκριση των πράξεων του έτους 2021 με τις αντίστοιχες πράξεις του έτους 2020, παρατηρείται μείωση 17,7% στις πράξεις και 2,7% στα εισπραχθέντα δικαιώματα.

Από τη σύγκριση των καταχωρηθεισών πράξεων αγοραπωλησιών των δύο τελευταίων ετών (2021/2020), προκύπτει αύξηση στις πράξεις αγοραπωλησιών 1,6% και αντίστοιχα αύξηση στην αξία συναλλαγών 32%.

Ο αριθμός των πράξεων υποθηκών, το έτος 2021, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2020 κατά 29%, δηλαδή 50.508 πράξεις το 2021 έναντι 71.119 πράξεων το 2020.

Ως προς την ανάλυση των πράξεων κατασχέσεων συγκριτικά τα δύο τελευταία έτη (2021/2020), παρουσιάζεται μείωση κατά 38,3%. Κατά το 2021, από το σύνολο των 10.562 καταχωρηθεισών πράξεων κατασχέσεων, οι 1.651 προήλθαν από πράξεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και οι 8.911 από λοιπές πράξεις, ποσοστό κατανομής 15,6% και 84,4% αντίστοιχα.

Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις κατασχέσεων κατά το έτος 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 5,2% σε σχέση με το έτος 2020 και ανήλθε σε 2.071 εκατ. ευρώ έναντι 1.968 εκατ. ευρώ. Από την κατανομή της αξίας συναλλαγών κατασχέσεων παρατηρείται ότι το 78,6% αφορά στην αξία κατασχέσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 21,4% στην αξία των λοιπών πράξεων κατασχέσεων.

Τοπικά Υποθηκοφυλακεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην περιφέρεια του Εφετείου Καλαμάτας, στα 23 από τα 26 υποθηκοφυλακεία της περιοχής έγιναν 8.472 πράξεις και χορηγήθηκαν 26.854 αντίγραφα και πιστοποιητικά.

Σε ό,τι αφορά τις αγοραπωλησίες στην περιοχή μας, παρουσιάζεται μια φθίνουσα πορεία στον αριθμό των πράξεων, αλλά σημαντική αύξηση στην αξία των συναλλαγών. Ειδικότερα, το 2018 έγιναν 2.052 αγοραπωλησίες, με την αξία συναλλαγών να φτάνει τα 152 εκατ. ευρώ. Το 2019 έγιναν 2.574 πράξεις και η αξία συναλλαγών ήταν 131 εκατ. ευρώ. Το 2020 έγιναν 2.009 αγοραπωλησίες και η αξία συναλλαγών έφτασε τα 140 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 οι αγοραπωλησίες μειώθηκαν σε 1.947, αλλά η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 149 εκατ. ευρώ. Μεταξύ του 2020 και του 2021 καταγράφεται μια μεταβολή -3,1% στις αγοραπωλησίες, αλλά αύξηση 6,8% στην αξία των συναλλαγών.

Σε ό,τι αφορά τις υποθήκες, το 2019 στα υποθηκοφυλακεία του Εφετείου Καλαμάτας έγιναν συνολικά 1.571 πράξεις υποθηκών (310 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 1.261 οι υπόλοιπες), με συνολική αξία συναλλαγών 658 εκατ. ευρώ. Το 2020 έγιναν συνολικά 1.264 πράξεις υποθηκών (190 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 1.074 οι υπόλοιπες), με συνολική αξία συναλλαγών 212 εκατ. ευρώ.

Το δε 2021 έγιναν συνολικά 876 πράξεις υποθηκών (173 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 703 οι υπόλοιπες), με συνολική αξία συναλλαγών 980 εκατ. ευρώ.

Οι υποθήκες το 2021, σε σύγκριση με το 2020, μειώθηκαν κατά 30,7%, αλλά η αξία των συναλλαγών τους αυξήθηκε κατά 362,1%!

Στις αξίες συναλλαγών των καταχωρηθεισών πράξεων των υποθηκών δεν υπολογίζονται οι άρσεις, οι εξαλείψεις και άλλες συναφείς πράξεις.

Στις κατασχέσεις, το 2019 στα υποθηκοφυλακεία έγιναν συνολικά 360 πράξεις κατασχέσεων (196 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 164 οι υπόλοιπες), με συνολική αξία συναλλαγών 64 εκατ. ευρώ. Το 2020 έγιναν συνολικά 223 κατασχέσεις (49 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 174 οι υπόλοιπες), με συνολική αξία συναλλαγών 37 εκατ. ευρώ.

Το δε 2021 έγιναν συνολικά 155 πράξεις κατασχέσεων (41 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 114 οι υπόλοιπες), με συνολική αξία συναλλαγών 6 εκατ. ευρώ.

Οι κατασχέσεις το 2021, σε σύγκριση με το 2020, μειώθηκαν κατά 30,5% και η αξία των συναλλαγών τους κατά 84,6%.

Της Βίκυς Βετουλάκη