Δασικοί χάρτες: Εξαίρεση αγροτικών εκτάσεων που κηρύχτηκαν αναδασωτέες σε καμένα

Δασικοί χάρτες: Εξαίρεση αγροτικών εκτάσεων που κηρύχτηκαν αναδασωτέες σε καμένα

Πρόβλεψη για αγροτικές εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν δασικές, όταν κηρύχτηκαν συλλήβδην αναδασωτέες, επειδή κάηκαν μαζί με δασικές εκτάσεις σε μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σε νέα εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού ΠΕΝ, Γιώργου Αμυρά.

Όπως διευκρινίζεται, έπειτα από πυρκαγιά οι εκτάσεις που κάηκαν κρίνονται αναδασωτέες. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις όπου ανάμεσα στα καμένα υπάρχουν μη δασικές αγροτικές και άλλες εκτάσεις, αυτές δεν εξαιρούνται όπως θα έπρεπε κι έτσι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν.

Εγκύκλιος
Η εγκύκλιος του υφυπουργού προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες ανά περιοχή δασικές υπηρεσίες και να ζητήσουν την εξαίρεσή τους. Σύμφωνα με αυτή, «η οικεία δασική Αρχή (Δασαρχείο/Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου) προβαίνει άμεσα σε εισήγηση αρμοδίως επί της διαδικασίας, τηρουμένων των οριζομένων στην ως άνω σχετική διάταξη. Η ως άνω διαδικασία διενεργείται αυτεπαγγέλτως και για τις εκτάσεις που δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις κατόπιν διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είτε κατόπιν εκδόσεως απόφασης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Σημειωτέον, δεν απαιτείται η ανωτέρω διαδικασία επί εκτάσεων που καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 14 Ν. 998/1 979 ως ισχύει, επί των οποίων οι σχετικές διορθώσεις του δασικού χάρτη υλοποιούνται άμεσα από την οικεία Διεύθυνση Δασών».

Και για εκτάσεις με αλλαγή χρήσης
Επίσης, με την εγκύκλιο διευκρινίζεται: «Ιδίας αντιμετωπίσεως τυγχάνουν και οι εκτάσεις, τελούσες υπό καθεστώς νομίμου αλλαγής χρήσης, και εμφαίνονται στο δασικό χάρτη με χαρακτηρισμό (ΔΑ) και επιπλέον πληροφορία (ΑΝ), με την επισήμανση ότι η απόδοσή τους νομίμως σε χρήση διαφορετική του προορισμού τους δεν αναιρεί σε κάθε περίπτωση την υπαγωγή τους στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εμπίπτουσες στις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου Ν. 998/1979 ως ισχύει, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί αρμοδίως στις εκδοθείσες αποφάσεις του επιτρεπτού επέμβασης.

Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και οι εκτάσεις των οποίων η εκχέρσωση είχε εγκριθεί ήδη πριν από την καταστροφή τους, για λόγο δημοσίου συμφέροντος, με την έκδοση οικείας νομικής πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 38 Ν. 998/1979 ως ισχύει».