Μέχρι 11 Απριλίου οι αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες στη Μεσσηνία

Μέχρι 11 Απριλίου οι αντιρρήσεις  για τους δασικούς χάρτες στη Μεσσηνία

Οι νέες προθεσμίες και καταληκτικές ημερομηνίες που αφορούν στην ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής της Μεσσηνίας και την πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διευθυντή Δασών Μεσσηνίας, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και σύμφωνα με τις νέες προθεσμίες καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία πλέον λήγει στις 11 Απριλίου 2022.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες και, συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 3η Μαΐου του 2022, ημέρα Τρίτη.