«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Μαρτίου 1918: Η απογραφή των κατοίκων

«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Μαρτίου 1918: Η απογραφή των κατοίκων

Με μεγάλην ταχύτητα και ακρίβειαν κανονίζονται όλα τα σχετικά προς την απογραφήν ζητήματα ούτως ώστε και ελπίζεται, ότι θα έχει ευχάριστα αποτελέσματα.

Εν σχέσει προς τούτο είδομεν χθες τον Γραμματέα της Νομαρχίας Ιωάν. Μαρκότση, όστις ευηρεστήθη να μας είπη τα εξής:

Ελήφθησαν πάντα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε ελπίζω η γενησομένη την προσεχή Κυριακήν απογραφή να μας δώση τον πραγματικόν αριθμόν του πληθυσμού της πόλεως Καλαμών. Οι κάτοικοι υποχρεούνται να προβούν εις υπευθύνους δηλώσεις, οι δε εφημέριοι να εκδίδουν τας βεβαιώσεις αφού πρότερον πεισθώσι περί της ακριβείας αυτών.

-Επέτυχον του σκοπού των πάσαι αι δηλώσεις αύται;

Πάσαι αι περιελθούσαι εις γνώσιν της υπηρεσίας ανακριβείς, είτε καταγγελθείσαι υπό των εφημερίων, είτε άλλως πώς ανακαλυφθείσαι, παρεπέμφθησαν δια την ενέργειαν των δεόντων εις το Στρατοδικείον. Εκτός τούτου όμως και οι εφημέριοι κατέβαλλον και καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν δια την μετά πάσης ακριβείας εκτέλεσιν του έργου των, είμαι δε πεπεισμένος, ότι δεν απολείπει ποσώς απ’ αυτών η καλή θέλησις.

Εις ερώτησίν μας πώς θα γίνη ο έλεγχος, ο κ. Μαρκότσης μάς απαντά τα εξής:

«Ο έλεγχος θα γίνη διπλούς, πρώτον υπό των εφημερίων και δεύτερον παρά των κατ’ ενορίας επιτροπών, αίτινες καταρτισθείσαι ως κατηρτίσθησαν έχουσι πάντα τα μέσα και παρέχουσι πάσαν εγγύησιν περί της προσηκούσης εκτελέσεως της εργασίας αυτών. Εν γένει ελπίζω ότι η νέα απογραφή θα παρουσιάση τον πραγματικόν αριθμόν των κατοίκων της πόλεως αντί του σημερινού αριθμού των 26.100 ατόμων, όστις αναμφιβόλως θα είναι υπερβολικός».

Ηυχαριστήσαμεν τον κ. Μαρκότσην, ο οποίος ευγενώς προσεφέρθη να μας παράσχη τας άνω πληροφορίας.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 31 Μαρτίου 1918
Χθες την πρωίαν κατόπιν προσκλήσεως του Νομάρχου προσήλθον εις το Νομαρχιακόν κατάστημα πάντα τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών της πόλεως.

Κατά την σύσκεψιν ταύτην παρεσχέθησαν υπό του διευθύνοντος του Επισιτισμού Α΄ Γραμματέως της Νομαρχίας Μαρκότση αι οδηγίαι εις τους προσελθόντας δια την ενεργηθησομένην αύριον απογραφήν, απεφασίσθη δε, όπως η αυριανή ιερουργία επισπευσθή εις πάντα τους Ναούς, ούτως ώστε να έχη συντελεσθή αύτη εν τέταρτον τουλάχιστον προ της 9ης πρωινής ώρας αφ’ ης και θ’ αρχίση η απογραφή, η οποία διακοπτομένη την μεσημβρίαν θα επαναληφθή την 3ην παρατεινομένη μέχρι τις 6 μ.μ. Παρεσχέθη επίσης η πληροφορία εις τας Επιτροπάς, ότι εάν εις τινάς των Ναών λόγω της μεγάλης ενορίας δεν ήθελε καταστή δυνατή η απογραφή όλων των απογραφομένων, δύναται αύτη να παραταθή και την επομένην ημέραν δια πρακτικού της Επιτροπής.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ
«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Απριλίου 1918
Μετά την πραγματικήν τακτοποίησιν του εφοδιασμού ετονίσαμεν πρώτοι ημείς την ανάγκην νέας απογραφής προς εξακρίβωσιν του πραγματικού πληθυσμού της πόλεως. Η ενέργεια αύτη ήτο πολλώς ενδεδειγμένη διότι πρωτίστως πολλά άτομα έσχον την αντίληψιν, ότι δεν έπρεπε τα πάντα να διαρρυθμίζονται υπό του πνεύματος της πειθαρχίας προς τας διαταγάς της αρχής και ότι ήτο δυνατόν προνομιακώς ταύτα να παρουσίαζον αριθμόν σιτιζομένων ανώτερον του πραγματικού

Η ενεργηθείσα δε απογραφή εβεβαίωσε σποραδικώς την ύπαρξιν τοιούτων δελτίων. Και τους παραβάτας ωδήγησεν εκεί που έπρεπε. Αλλά ακόμη η ενεργηθείσα απογραφή εδίδαξε και τους παραβάτας και πάντα άλλον, ότι έχουσιν υποχρέωσιν να σέβωνται τας διαταγάς και να συμμορφώνονται προς ταύτας απαρεγκλίτως.

Λόγω δε του πολυσχιδούς της εργασίας της απογραφής δεν ήτο δυνατόν αύτη να περαιωθή εις μίαν και μόνην ημέραν δεδομένου όντος, ότι έπρεπε να εξελεγχθώσιν ονόματα ανερχόμενα τον αριθμόν είκοσι χιλιάδων.

Και δια τούτο ο ακριβής έλεγχος θα διαρκέση ίσως ολόκληρον την εβδομάδα αυτήν ώστε να κατορθωθή η παράδοσις των νέων βιβλιαρίων διανομής εις τους δικαιούχους, εις το τέλος της εβδομάδος αυτής ή εις την αρχήν της ερχομένης.

Τα θετικά όμως αποτελέσματα της ενεργηθησομένης απογραφής υπήρξαν απολύτως ευχάριστα συγκρίνοντας την αυστηρότητα μετά της οποίας αύτη διεξήχθη υπό των σχόντων την ευκαιρίαν να αναλάβωσι την πολυσχιδή ταύτην εργασίαν.

Υπάρχει δε πεποίθησις, ότι ουδέν δελτίον υπερβολικόν ή άλλως ψευδές διέφυγε του ελέγχου. Αλλά και αν τοιούτον τι έλαβε χώραν παρά τον αυστηρόν έλεγχον και πάλιν θα ανακαλυφθή.

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Απριλίου 1918
Η απογραφή των κατοίκων διήρκεσε καθ’ όλην την ημέραν, διεξήχθη δε εν πλήρη τάξει. Μέχρι της εσπέρας είχε σχεδόν περατωθή εις όλας τας ενορίας της πόλεώς μας, ελπίζεται δε ότι η συγκέντρωσις του συνολικού αριθμού των δελτίων κατ’ άτομον θ’ αποδείξη μικρότερον αριθμόν αυτών εκ των μέχρι τούδε τοιούτων. Συμφώνως δε προς νεωτέραν διαταγήν του Νομάρχου, η απογραφή παρετάθη.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 6 Απριλίου 1918
Περατωθείσης της εξελέγξεως υπό της Νομαρχίας των υποβληθεισών δηλώσεων εις τας ενοριακάς επιτροπάς ευρέθη ο εξής αριθμός των απογραφέντων ατόμων κατά ενορίας.

Ενορία Αγίου Ιωάννου: απεγράφησαν 1.256 άτομα.

Αγίου Νικολάου: απεγράφησαν 2.970 άτομα

Ταξιαρχών: απεγράφησαν 3.924 άτομα

Αναλήψεως: απεγράφησαν 2.544 άτομα

Αγίου Κωνσταντίνου: απεγράφησαν 1.400 άτομα

Υπαπαντής: απεγράφησαν 3.704 άτομα

Αγίου Γεωργίου: απεγράφησαν 4.385 άτομα.

Εκ τούτων προκύπτει, ότι εις όλας τας ενορίας απεγράφησαν 20.250 εν όλω άτομα και επομένως συγκρινομένου του αριθμού τούτου προς τον αριθμό 26.100 εις τον οποίον ανήρχοντο τα τροφοδοτούμενα άτομα της πόλεώς μας προς της απογραφής, προκύπει ελάττωσις ήδη του αριθμού των τροφοδοτουμένων ατόμων κατά 5.500 άτομα.