Με έκπτωση 46,03% ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο οδοποιίας στην Κυπαρισσία

Με έκπτωση 46,03% ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο οδοποιίας στην Κυπαρισσία

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας» έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας σε συνεδρίασή της, με τηλεδιάσκεψη, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με αυτή, προσωρινός ανάδοχος φέρεται οικονομικός φορέας που προσέφερε έκπτωση 46,03%. Σημειώνεται ότι το έργο, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 41/2020 μελέτης, είναι εκτιμώμενης αξίας 193.152,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος πέντε οικονομικοί φορείς.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 67ΠΔΩΗΕ-Ρ96: «Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Ι στις 15/6/2021 και το υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με αυτό, αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας” ο οικονομικός φορέας ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 46,03%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης».

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες», Σταματία Αλεξοπούλου, είπε σχετικά: «Ψηφίζω υπέρ της εισήγησης κι ελπίζω η Επιτροπή Διαγωνισμού να τα εξέτασε όλα αναλυτικά και η εισήγησή της να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία, γιατί γίνονται πολλές προσφυγές και ακυρώσεις αποφάσεων του Δήμου Τριφυλίας, είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Με τη σειρά του ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ Συνεχίζουμε», Γιάννης Μερκούρης, τόνισε: «Ψηφίζω υπέρ. Όμως, είναι γνωστό ότι την 30ή Ιουνίου 2021 εκδικάζεται στην ΑΕΠΠ μια προσφυγή κατά απόφασης της Ο.Ε. και έχει σχέση με την προμήθεια ασφαλτικών. Νομίζω ότι έπρεπε να περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της εκδίκασης, λίγες ημέρες υπολείπονται». Η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:

«Α. Επικυρώνει το από 15/6/2021 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας” ο οικονομικός φορέας ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 46,03%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες-προσφέροντες του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 4.1, περίπτ. θ’ της αριθ. 5774/18-05-2021 διακήρυξης).

Γ. Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.3, περίπτ. α’ της αριθ. 5774/18-05-2021 Διακήρυξης), να κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος, ο ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, όπως υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 4.2, περίπτ. α’ της αριθ. 5774/18-05-2021 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. δήμαρχο προς αυτόν, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 της αριθ. 5774/18-05- 2021 διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 23 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” σε μορφή αρχείων pdf κι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους θα προσκομισθούν υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2021».

Του Ηλία Γιαννόπουλου