Φοροέλεγχοι από 28 Φεβρουαρίου

Φοροέλεγχοι από 28 Φεβρουαρίου

Πώς μπορούν να σας «προδώσουν» οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί

27.500 φορολογικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσει το 2022 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και πολλοί εξ αυτών θα στηριχθούν στη σύγκριση εισοδημάτων, δαπανών και τραπεζικών καταθέσεων φορολογουμένων.

Ν. 4174/2013
Τα στοιχεία αυτά τα αντλεί η ΑΑΔΕ στη βάση του άρθρου 15 του Ν.4174/2013, με το οποίο θεσπίσθηκε η υποχρέωση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, να διαβιβάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μέσω ηλεκτρονικών καταστάσεων μια σειρά από στοιχεία.

Σε εφαρμογή του νόμου αυτού έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία τροποποιούνται τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη φορολογική διοίκηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έως τις 28 Φεβρουάριου 2022.

Ακόμη, μεταβάλλεται ο χρόνος διατήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων σε μια δεκαετία από τη λήξη του έτους υποβολής τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ
Στα στοιχεία που θα στείλουν οι χρηματοπιστωτικοί φορείς στην ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται τα εξής:

•Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν ετήσια κίνηση μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

•Για τα ποσά με υπόλοιπα αρχής/τέλους χρήσης όταν η συνολική αξία χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ

•Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

•Στοιχεία για το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς

•Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων τακτικής λήξης, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας καθώς και λοιπών εξόδων

•Στοιχεία εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών ή πιστωτικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε Ελληνικό ΑΤΜ.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Πλέον των ανωτέρω υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων και οι:

•Επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, για στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.

•Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση, β) Την ένδειξη αν ο ιατρός είναι έμμισθος ή συνεργαζόμενος, γ) ημερομηνία εκτέλεσης της επέμβασης, δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10) ιατρικών πράξεων.

•Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή κλπ), ανά ημερολογιακό έτος.

•Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας οι οποίες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στοιχεία των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη, τα τέλη για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο, είτε γίνεται μέσω συμβολαίου είτε μέσω κάρτας.

•Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν στοιχεία κατανάλωσης των συνδρομητών τους.

•Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στοιχεία που αφορούν συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και άνω. Στο ετήσιο κόστος δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος