6η παράταση για την κατασκευή ταρτάν στο Στάδιο Φιλιατρών

6η παράταση για την κατασκευή ταρτάν στο Στάδιο Φιλιατρών

«Χορήγηση 6ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου “Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών” (Α.Μ. 13/2019)» ήταν το δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, για το οποίο και ελήφθη θετική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η Ο.Ε. αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι «εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης, ήτοι έως τις 11/6/2023, έτσι ώστε στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/201, να υποβληθεί από τον ανάδοχο ένα αναπροσαρμοσμένο και εφικτό χρονοδιάγραμμα, μειοψηφούντος του κ. Αλευρά, ο οποίος ψήφισε κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2023».
Του Ηλία Γιαννόπουλου