«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Οκτωβρίου 1929: Η χθεσινή απόπειρα αυτοκτονίας νεοϋπάνδρου νεαράς κόρης

«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Οκτωβρίου 1929: Η χθεσινή απόπειρα αυτοκτονίας νεοϋπάνδρου  νεαράς κόρης

Χθες περί την 11.30 π.μ. απεπειράθη να αυτοκτονήση λαβούσα ισχυράν δόσιν δηλητηριώδους ποτού η 17έτις Βούλα, σύζυγος Παχνίδου, θυγάτηρ Σταύρου Χολόγγιτα, εντός της παρά το τέρμα της οδού Μαυρομιχάλη κειμένης οικίας της.

Τα αίτια τα οποία ώθησαν ταύτην εις το απενενοημένον διάβημά της οφείλονται εις τους εξής λόγους: 
Η παθούσα είχε υπανδρευθή προ δεκαημέρου, ο πατήρ της δε είχεν υποσχεθή εις τον γαμβρόν ότι ευθύς μετά την στέψιν θα του παρεχώρει χρηματικόν τι ποσόν προς αγοράν αυτοκινήτου, καθόσον ο γαμβρός του Παχνίδης τυγχάνει σωφέρ.

Επειδή όμως ο πατήρ της ηθέτησε προς στιγμήν την δοθείσαν υπόσχεσίν του, η ρομαντική και ευαίσθητος κόρη λαμβάνουσα το μέρος του συζύγου της ηθέλησε να εκδικηθή τούτον και ως καλλίτερον μέσον εκδικήσεως… εξέλεξε την αυτοκτονίαν!

Εις τας φωνάς της αυτόχειρος προσέτρεξαν οι γονείς της και ο σύζυγός της, όστις έσπευσε να ειδοποιήση ιατρόν, ο οποίος αφού την εξήτασεν εγνωμάτευσεν ότι δεν διατρέχει κίνδυνον η ζωή της.
Ας σημειωθεί ότι πατήρ της παθούσης μετά ημίσειαν ώραν από της αποπείρας της κόρης του εθεάθη…  παίζων κουντσίναν!