Ανάδοχος για πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών

Ανάδοχος για πλακόστρωση  καντουνιών Φιλιατρών

Ανάδοχος για το έργο «Πλακόστρωση Καντουνιών Φιλιατρών» αναδείχθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Ο.Ε. το μεσημέρι της Δευτέρας, δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα τέθηκε η «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Πλακόστρωση Καντουνιών Φιλιατρών”». Ομόφωνα ελήφθη απόφαση σύμφωνα με την οποία η Ο.Ε. «εγκρίνει το από 15/9/2021 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κι ως εκ τούτου κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Πλακόστρωση Καντουνιών Φιλιατρών”, στην εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 14,10%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και τιμή προσφοράς 122.371,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221/2021».

Του Ηλία Γιαννόπουλου