Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 15/06/2019 20:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/06/2019 20:53
ΚΑΤΑ την σημερινήν ζουρ – φιξ εις τον αντιβραχίονα θα εμφανισθούν όλαι αι παρεπίδημοι. Επαρκώς κατηχηθείσαι από τον θηλυκόκοσμον της υψηλής εγχωρίου αριστοκρατίας.
 
ΑΙ εμφανίσεις μετ’ ενδιαφέροντος αναμένονται από τους κύκλους του Πανελληνίου, προκειμένου ευθύς αμέσως να αρχίση η κριτική εις την οποίαν θα λάβουν μέρος και οι περιώνυμοι εστέτ.
 
ΟΙ εις Κιτριές παραθερίζοντες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την γραφικήν ακρογιαλιάν μετ’ ολίγας ημέρας, διότι η κοσμική ζωή των Φαλήρων και οι εκείθεν ειδήσεις υπερβαλλόντως τους εσκανδάλισαν. Θα παραμείνη μόνον ο οιωνοσκόπος δι’ ωρισμένους λόγους, τους οποίους επιφυλάσσεται να ανακοινώση εν καιρώ.
 
-Ο μοδέρνος θηλυκόσκοσμος διατελεί εν συγκινήσει με τας εκπλήξεις του κομμωτηρίου Κρανιδιώτη. Το σαλονάκι του οποίου δεν είναι μόνον υπέροχον από πάσης απόψεως αλλά και παρουσιάζει όλα τα Παρισινά μοντέλλα γυναικείας κομμώσεως.
 
-Ο σηματογράφος του αντιβραχίονος μετά πολλάς περιπετείας έπαυσε λειτουργών προς μεγάλην λύπην του σμήνους των ωραιοπαθών.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου