Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 05/03/2019 19:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/03/2019 19:01
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Διάταγμα δια του οποίου επεκτείνεται και εις την πόλιν μας η ισχύς του Νόμου περί ειδικής φορολογίας των εν κινήσει οχημάτων αμαξών, αυτοκινήτων και λοιπών διτρόχων και τετρατρόχων παρ’ ων κατά τον Νόμον θα εισπράττωνται ολικά, το εκ τούτων δε εισπραττόμενον ποσόν θα διατίθεται αποκλειστικώς δια την κατασκευήν των οδών της πόλεως.
 
ΔΙΑ της εφαρμογής του Νόμου τούτου, λύεται πλέον το ζήτημα της ασφαλτοστρώσεως τουλάχιστον της οδού Αριστομένους, απαιτούσης κατά προχείρους υπολογισμούς εκατομμύρια ολόκληρα, διότι αι εκ της φορολογίας ταύτης εισπράξεις εν συγκρίσει προς την κίνησιν της πόλεως δεν θα είναι ευκαταφρόνητοι.
 
ΔΙΑ τούτο, μάλιστα, επικρατεί σκέψις, όπως αι εισπράξεις της ειδικής ταύτης φορολογίας διατεθώσι δι’ ενοικιάσεως. Προς τούτο, αν η ιδέα αύτη αποκρυσταλλωθή εις απόφασιν, θέλει εγκαίρως προκηρυχθή δημοπρασία εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών, προς διάθεσιν του φόρου τούτου. Σημειωτέον ότι η φορολογία αύτη ουδεμίαν σχέσιν έχει με την τεθείσαν παρά του Δήμου δια της επεκτάσεως και εις την πόλιν του ετέρου νόμου περί φορολογίας των ακινήτων των πρωτευουσών οδών της πόλεως.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου