σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 22/03/2018 20:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/03/2018 20:58
ΑΠΟ τινών ημερών εισήλθομεν οριστικώς εις την προάνοιξιν παρ’ όλας τας διαμαρτυρίας των δοκησίσοφων οίτινες δεν παύουν να υμνούν τον χειμώνα και τας απολαύσεις του. Έπειτα από λίγο η ζωή του υπαίθρου θα βασιλεύση και πάλιν και το πράσινον πανταχού θα επικρατήση προς μεγάλην χαράν των φυσιολατρών, οίτινες βλέπουν πληθυνομένας τας τάξεις των.
 
-Η Παραλία απέκτησε νέους φίλους  και η ιερά κώχη του «Πανελληνίου» κατελήφθη από τους παλαιούς βεβήλους τους μη εννοούντας να αφήσουν τίποτε εις την θέσιν των.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 12/03/2018 16:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/03/2018 16:34
ΤΟ υπουργείον Προνοίας ανεκοίνωσε χθες εις τον Νομάρχη, ότι δια Β. Διατάγματος καθωρίσθη όπως την 25ην Μαρτίου ενεργηθή πανελλήνιος έρανος προς ενίσχυσιν των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων εις τα οποία θα περιθάλπωνται τα ορφανά πολέμου και τα απροστάτευτα προσφυγόπαιδα.
Ο Νομάρχης προς τον οποίον αποστέλλεται το σχετικόν διάταγμα παρακαλείται όπως μεριμνήση δια τον καταρτισμόν των επιτροπών και εν γένει δια την επιτυχίαν του εράνου προκειμένου περί σκοπού φιλανθρώπου.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 08/03/2018 17:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2018 17:51
ΠΑΡ’ όλην την καιρικήν ακαταστασίαν φαίνεται ότι εισήλθομεν οριστικώς εις την άνοιξιν προς μεγάλην χαράν πάντων και πασών. Την βεβαίωσιν αυτήν δεν την δίδει μόνον η παρούσα στήλη, αλλά και ο δράστης αυτής, ο οποίος βλέπει από δύο ημερών τώρα την απέναντι του γραφείου του αμυγδαλιάν ανθισμένην, χαιρομένην το φως και τον ήλιον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 01/03/2018 17:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/03/2018 17:26
Ο καιρός μετεβλήθη και πάλιν εις χειμερινόν δια να διαψεύση τας προβλέψεις των αισιοδόξων, οι οποίοι δεν εδίστασαν προ ημερών να αναγγείλουν ότι εισήλθομεν οριστικώς εις την περίοδον της προανοίξεως.
 
ΠΑΡΑ την ακρίβειαν της ζωής, η πόλις μας τελευταίως γλεντά. Εις πολλά σπίτια κάθε βράδυ γίνονται κοσμικαί συγκεντρώσεις. Οι δημόσιοι δε χοροί είναι εις την ημερησίαν διάταξιν. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Πλην του χορού των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος θα δοθή το Σάββατον, προαναγγέλλονται δύο ακόμη χοροί, οι οποίοι θα διοργανωθούν από τον σύλλογον της Κοινωνικής Αναπλάσεως.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 26/02/2018 16:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2018 16:44
O χθεσινός χορός δεν ήτο άμοιρος και εκπλήξεων εξ αιτίας των οποίων τα θεωρεία ωργίασαν εις κρίσεις και εις συζήτησιν. Οι κομψοί σεβαλιέ κατεπλάγησαν με τα καινά χορευτικά δαιμόνια, τα οποία μερικοί έφερον εις τον ταξειδιωτικόν των σάκκον. Εξ αιτίας αυτών εσκορπίσθη άμετρος ευθυμία εις τας χορευτικάς τάξεις οίτινες ήρχισαν πάλιν με κατάπληξιν να βλέπουν τα θεωρικά και τους εισηγητάς των νέων χορευτικών δαιμονίων. Ο χορός εξηκολούθησεν μέχρι πρωίας οπότε τα στροβιλιζόμενα ζεύγη απέκτησαν και ιδιαίτερον χορευτικό κέφι.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 22/02/2018 17:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/02/2018 17:29
Η Αστυνομία Μελιγαλά ανέφερε χθες εις την Διοίκησιν της Χωροφυλακής ότι η υπηρέτρια του ιατρού Γ. Συρράκου, Φωτεινή, θυγάτηρ Δ. Δημητροπούλου εκ Τσουκαλέικων του Δήμου Φαλαισίας, αποπλανηθείσα παρά των Κ. Λυμπεροπούλου, Ιωάν. Π. Αδαμοπούλου και Αδάμ Χριστοπούλου, ηκολούθησε τοιούτους μεταφερθείσα  σιδηροδρομικώς εις Μεγαλούπολιν. Ο πατήρ της λαβών γνώσιν μετέβη εκεί και ηλευθέρωσε ταύτην των χειρών των αποπλανησάντων και την απέστειλε πάλιν εις τον ιατρόν Συρράκον. Αύτη όμως μετά διήμερον αφαιρέσασα δραχ.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 17/02/2018 18:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/02/2018 18:28
ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εν μέσω πολυπληθών συγγενών και φίλων ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο αγγελούδι του αρίστου ράπτου της πόλεώς μας Σ. Μωράκη ο καθηγητής της Γαλλικής Γ. Γούδας, ονομάσας αυτόν Ελευθέριον. Εις τους γονείς και τον ανάδοχον το «Θάρρος» εύχεται να τοις ζήση και να φανή αντάξιος του ονόματός του.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 12/02/2018 16:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/02/2018 16:23
ΑΠΕΘΑΝΕ και εκηδεύθη εν Αθήναις ο Σπυρίδων  Κουμουνδούρος, επί μακράν σειράν ετών διατελέσας βουλευτής Μεσσηνίας και κάποτε υπουργός επί Ναυτικών. Ο αποθανών πολιτευτής, σεμνός το ήθος, μόνον πολιτικούς αντιπάλους έσχε καθ’ όλην την μακράν του πολιτικήν σταδιοδρομίαν, ουδένα δε εχθρόν. Από χαρακτήρος συντηρητικός ο Σπυρίδων Κουμουνδούρος απεστρέφετο τας ακρότητας, δια τον λόγον δε αυτόν τελευταίως ενίσχυσε τον Αλέξανδρον Ζαΐμην εις τας ματαίας συμφιλιωτικάς προσπαθείας του, παρά το στενόν κομματικόν συμφέρον του και την αντίδρασιν ήτις προεβλήθη εις αυτόν εις την προσπάθειάν του ταύτην.Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 09/02/2018 17:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/02/2018 17:33
ΟΙ κάτοικοι της οδού Κανάρη της Παραλίας υπέβαλον χθες αίτησιν προς τον Νομάρχην, δια της οποίας διεκτραγωδούν την κατάστασιν εις ην περιήλθεν η εν λόγω οδός, λόγω της μη συντηρήσεώς της, παρακαλούν δε επί τη ευκαιρία της επιστρώσεως της οδού Αριστομένους, της οποίας συνέχεια είναι η εν λόγω οδός, όπως ληφθή μέριμνα και δια την επίστρωσιν της οδού Κανάρη.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...

Πρώτη Δημοσίευση: 07/02/2018 18:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2018 18:16
ΤΟ Υπουργείον Περιθάλψεως επειγόμενον δια την ταχείαν λειτουργίαν του ιδρυομένου ενταύθα Εθνικού Ορφανοτροφείου, απηύθυνε χθες έγγραφον προς τον Νομάρχη, δια του οποίου γνωρίζον την ανάγκην της ταχείας λειτουργίας εθνικού ορφανοτροφείου αρρένων εν Καλάμαις, το οποίου η οικονομική υπόστασις και λειτουργία εξησφαλίσθη, παραγγέλλει τον Νομάρχην, ίνα εν συνεννοήσει μετά της διοικητικής επιτροπής μεριμνήσουν τάχιστα δια την εξεύρεσιν καταλλήλου δημοσίου ή ιδιωτικού οικήματος εις το οποίον θα περιθάλπωνται και θα εκπαιδεύονται περί τα εκατόν ορφανά.Σελίδες