Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 16/06/2018 21:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/06/2018 21:45
ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής εζήτησε χθες την γνώμην του Νομάρχου αν πρέπει να χορηγηθώσι μικρά βοηθήματα εις τας οικογενείας των ζημειωθέντων εκ χαλαζοθυέλλης οικογενειών της κοινότητος Αρμενίων, εν καταφατική δε περιπτώσει υποβάλη ονομαστικόν κατάλογον εις το Υπουργείον των οικογενειών εις τας οποίας επιβάλλεται η χορήγησις βοηθήματος. Ο Νομάρχης επί του ανωτέρω ζητήματος θα ζητήση πληροφορίας παρά του προέδρου της κοινότητος, ίνα εκ τούτων μορφώση γνώμην αν επιβάλλεται η χορήγησις βοηθημάτων.
 
-Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Καλυδώνος ετηλεγράφησε χθες εις τον Νομάρχην ότι οι κάτοικοι διατελούσιν εν εξεργέρσει κατά των ομοχωρίων των Μιλτ. Πούρνου και Γ. Ροδοπούλου, διότι ούτοι μετέφερον εκεί εκ της κοινότητος Αλβαίνης τα πάσχοντα ποίμνιά των, εκ των οποίων γεννάται κίνδυνος να μεταδοθή η νόσος εις τα ποίμνια της κοινότητος, προς αποφυγήν επομένως απειλουμένων δυσαρέστων σκηνών παρακαλεί να διαταχθή η απομάκρυνσις των εν λόγω ποιμνίων.
 
-ΧΘΕΣ εν τη πόλει εσημειώθησαν δύο έτερα κρούσματα ιλαράς, προσβληθεισών της Δήμητρας Αναστ. Χαλκίδη και της τριετούς Άννης Τριανταφύλλου, κατοικουσών εν τη οδώ Μαυρομιχάλη.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου