Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 18/03/2019 18:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/03/2019 18:19
Η νυκτερινή Καλαμάτα δεν ημπορεί κανείς να αμφισβητήση ότι τελευταίως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τούτο με την πάροδον των ημερών θα αποκτήση περισσότερα θέλγητρα αν κρίνη κανείς από τας βεβαιώσεις των κοσμικομανών.
 
-ΔΙΑ νεωτέρου νόμου αι προίκες μέχρι ποσού ενενήκοντα χιλιάδων δραχμών και αι δωρεαί μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών δεν πληρώνουν αι πρώται φόρον προικός και αι δωρεαί φόρον κληρονομίας.
 
-ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας απηύθυνεν έγγραφον προς τας αρμοδίας αρχάς δια του οποίου καθιστά γνωστόν, ότι προκειμένου περί εκσκαφών εδαφών εις Δήμους ή Κοινότητας εις τους οποίους λειτουργούσι ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις διοχετεύσεως ηλεκτρικού ρεύματος δι’ υπογείων καλωδίων υψηλής ή χαμηλής τάσεως, αρμόδιοι να χορηγήσωσι άδειαν εκσκαφής των οδών παρ’ ιδιωτών είναι οι οικείοι Δήμοι προκειμένου περί δημοτικών εγκαταστάσεων, προκειμένου όμως περί δημοσίων οι Νομομηχανικοί.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου