Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 28/03/2019 19:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/03/2019 19:56
ΤΗΝ 1.30 μεταμεσονύκτιον ώραν της προπαρελθούσης νυκτός εις το Ξενοδοχείον «Ακταίον» ο εντεύθεν καταγόμενος και διαμένων εν Αθήναις Παν. Κουρμπέλης, πάσχων εκ νευρασθενείας απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση αποκόψας δια λεπιδίου ξυραφίου τας φλέβας αμφοτέρων των χεριών του, επιχειρήσας κατόπιν να κόψη και τον λαιμόν του. Αφυπνισθείσα όμως εν τω μεταξύ η εν τω αυτώ δωματίω διαμένουσα μήτηρ του συνεκράτησε τούτον.
 
ΕΚ του θορύβου και των φωνών της μητρός του αφυπνίσθησαν οι διαμένοντες εις το ξενοδοχείον, οι οποίοι προσδραμόντες επέδεσαν προχείρως τα τραύματα έως ου έφθασεν ιατρός. Ο αποπειραθείς εις τον προσδραμόντα υπενωμοτάρχην Κατσουλάκον είπεν, ότι απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση διότι δεν ηδύνατο να υποφέρη την ζωήν του η οποία κατέστη δι’ αυτόν μαρτύριον αφού έπασχεν εκ μανίας καταδιώξεως. Χθες ο αποπειραθείς μετά της μητρός του ανεχώρησαν δι’ Αθήνας με τον πρωινόν αθηναϊκόν συρμόν.
 
-ΚΑΤΑ των Αθ. Αλεξανδροπούλου, Βασιλικής συζ. Περ. Αγγουρά, Γεωργ. Χριστοφιλοπούλου, Αριστομ. Μπόμπου και Σ. Δρακοπούλου, συνεταίρων του Γεωργ. Πιστ. Συνεταιρισμού Καρτερολίου επεδόθη εις τον Εισαγγελέα μήνυσις διότι δεν εξόφλησαν το ληφθέν παρά του Σ/σμού δάνειον. Επίσης εδόθη εντολή και προς δικαστικούς κλητήρας όπως προβούν εις κατάσχεσιν της περιουσίας των.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου