Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 02/08/2019 20:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/08/2019 20:54
Η παραλία χθες εδέχθη αρκετόν κόσμον δια να συνεχισθή το βολτάρισμα εις τον αντιβραχίονα, κινδυνεύσαν να γίνη η σωστή αποθέωσις.
 
Η υψηλή όμως αριστοκρατία επιμελώς αποφεύγει τας τούτου είδους συγκεντρώσεις, κλειομένη ερμητικώς εις τα σπίτια της. Εκεί εις τα διαλείμματα του πόκερ ή του μπριτζ αναλύεται το κοσμικόν μέθυ και αρχίζει η επίθεσις κατά των δυστυχώς μπουρζουά και όλων των άλλων αφελών, των τολμώντων να εμφανίζωνται το απόγευμα εις την Παραλίαν χωρίς την άδειαν των διαφόρων μαιτρ.
 
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι η Φιλαρμονική Εταιρεία σκέπτεται την οργάνωσιν μεγάλης εκδρομής εις Μάραθον και Γαργαλιάνους, της οποίας θα μετάσχουν πλείστοι όσαι οικογένειαι. Προς τον σκοπόν τούτον η Φιλαρμονική Εταιρεία ευρίσκεται εις διαπραγματεύσεις προς ναύλωσιν καταλλήλου ατμοπλοίου.
 
-ΚΑΤΑ τον λήξαντα μήνα Ιούλιον απεβίωσαν εν τη ημετέρα πόλει άτομα εν όλω 36, εξ ων 18 ηλικίας κάτω του έτους και 3 εκ φυματιώσεως ενώ κατά τον αντίστοιχο μήνα του παρελθόντος έτους απεβίωσαν 44 άτομα, εξ ων τα 3 εκ φυματιώσεως.
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου