Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 13/06/2018 19:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2018 19:37
ΕΞΕΜΕΤΡΗΣΕ προς ημερών το ζην και εκηδεύθη ο εξ Αλαγωνίας δημοδιδάσκαλος Αριστομένης Πράττης, αποχαιρετήσας προώρως την ζωήν και το στάδιόν του εις το οποίον διέπρεψε και διεκρίθη, ιδιαζόντως τιμώμενος παρά των συναδέλφων του, οίτινες αντελαμβάνοντο ότι ήτο εις των σκαπανέων της καλής μορφώσεως και διαπλάσεως το ήθους των Ελληνοπαίδων. Επί τριακονταετίαν εξυπηρετήσας τα ελληνικά γράμματα ο Αριστομένης Πράττης, απήλθε του κόσμου υπό τους θρήνους των οικείων του και την συντριβήν εκ της θλίψεως του διδασκαλικού κόσμου της πόλεώς μας, όστις απώλεσεν έναν των ακουράστων εργατών της εκπαιδευτικής αναγεννήσεως.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν ο εργαζόμενος εις την εκεί ανεγειρομένην οικοδομήν Φατούρου εργάτης Χαρ. Πετεινάρης δι’ ασήμαντον αφορμήν ετραυμάτισε δια λίθου εις την κεφαλήν τον δεκαετή προσφυγόπαιδα Αναστ. Κυπαριάδην. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως υπό του παρατυχόντος χωροφύλακος Γ. Θεολογίδη και ωδηγήθη εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον.
 
- ΚΑΤΑ τον λήξαντα μήνα Μάιον απεβίωσαν εν τη ημετέρα πόλει άτομα εν όλω 21 εκ διαφόρων ασθενειών, κατά τον αντίστοιχον  δε του παρελθόντος έτους 25.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου