Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 30/09/2019 17:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2019 17:55
ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ δια τους πολλούς η χθεσινή προς τας εξοχάς έξοδος του ωραιοκόσμου, την οποίαν μόνον ο πολύς κομφερανσιέ κατόρθωσε να εξηγήση εις τον κατάπληκτον όμιλον.
 
-ΤΟΥ ξεφαντώματος μετέσχε και η υψηλή αριστοκρατία ήτις έστησε το στρατηγείον της παρά την Αγίαν Σιώνα.
 
-Ο κινηματογράφος του Λαού κατεκλύσθη χθες πάσης τάξεως κόσμου ανυπομονούντος να παρακολουθήση τα διάφορα πειράματα. Το κοινόν κατόρθωσε να φύγη κατενθουσιασμένον, ολίγον δι’ ακόμη και θα απεθέου πράγματα κοινότατα.
 
-ΟΙ παραλιακοί κύκλοι διαρκώς αραιούνται και μόνον αι τάξεις της γερουσίας του Πανελληνίου ενισχύονται. Ο αντιβραχίων δεν κατορθώνει να συγκεντρώση ουδέ τους παλαιούς τους πιστούς, ζητήσαντας από ημερών εις την πόλιν καταφύγιον.
 
-Ο θίασος Καλυβά – Νέζερ κάμνει έναρξιν των παραστάσεών του εις το χειμερινόν κινηματοθέατρον μετά μίαν ακριβώς εβδομάδα. 
 
-ΟΙ φίλοι του καλλιτεχνικού κόσμου αγωνίζονται δι’ ευνοήτους λόγους να συγκεντρωθούν περισσότερον εις εαυτούς. Άγνωστον όμως εάν δυνηθούν να το κατορθώσουν δεδομένου ότι υπάρχουν και οι διάφοροι άσπονδοι φίλοι, οίτινες ουδεμίαν υπόθεσιν εννοούν να αφήσουν ήσυχον προς συνδαύλισιν του ζητητικού πυρός. Έτσι οι εκπλήξεις δεν θα είναι ολίγαι ούτε και αι υπό εχεμύθειαν ανακοινώσεις θα λείψουν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου