Ανακοινώθηκαν τα πρόστιμα για τα σκουπίδια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Πρώτη Δημοσίευση: 03/12/2014 20:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/12/2014 20:28
Αυτό που φοβούνταν οι δήμαρχοι Δήμων της Μεσσηνίας που εξακολουθούν να διατηρούν ΧΑΔΑ, η επιβολή των προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έφθασε. Χθες, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, ανακοινώθηκε η απόφαση επιβολής προστίμων στην Ελλάδα, επειδή κρίθηκε ότι η χώρα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφασή του από το 2005, με την οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων με βάση την κοινοτική οδηγία «περί των στερεών αποβλήτων».
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή ενός κατ’ αποκοπή ποσού 10 εκατ. ευρώ, αλλά και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2005 χρηματικής ποινής, της οποίας το ποσό θα εξαρτάται από την πρόοδο στην -εκ μέρους της Ελλάδας- εκτέλεση της απόφασης και θα ανέλθει, ελλείψει προόδου, σε 14 και πλέον εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης.
Η οδηγία περί των στερεών αποβλήτων επιβάλλει στα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Τα υποχρεώνει, επίσης, να απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Κάθε κάτοχος αποβλήτων οφείλει να τα παραδίδει σε επιχείρηση που διασφαλίζει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με την οδηγία. Κάθε τέτοια επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει άδεια της αρμόδιας Αρχής.
Το 2005, με μια πρώτη του απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη την οδηγία, επειδή το Φεβρουάριο του έτους 2004 λειτουργούσαν ακόμα στην επικράτειά της 1.125 χώροι ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων (ΧΑΔΑ), η δε παύση της λειτουργίας όλων των παράνομων και ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων δεν προβλεπόταν παρά για το έτος 2008.
Σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο, η εκτέλεση της απόφασης προϋποθέτει την παύση της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, την αποκατάστασή τους στην πράξη (και όχι μόνον τον προγραμματισμό της αποκαταστάσεώς τους), καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων, προς εξασφάλιση της διαρκούς τήρησης της οδηγίας και της αποφυγής της δημιουργίας νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.
Το Δικαστήριο αναφέρει ακόμη ότι κρίνει πρόσφορο να προσδιορίσει τη χρηματική ποινή σε εξαμηνιαία βάση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να εκτιμά την πρόοδο των μέτρων εκτέλεσης. Έτσι, για το πρώτο εξάμηνο μετά την έκδοση της σημερινής απόφασης, η χρηματική ποινή θα υπολογιστεί με βάση αρχικό ποσό ύψους 14.520.000 ευρώ, από το οποίο θα αφαιρείται ποσό 40.000 ευρώ ανά χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, ο οποίος είτε έπαυσε να λειτουργεί είτε αποκαταστάθηκε, και 80.000 ευρώ ανά χώρο που ταυτόχρονα έπαυσε να λειτουργεί και αποκαταστάθηκε.
Για κάθε επόμενο εξάμηνο, η οφειλόμενη χρηματική ποινή θα υπολογίζεται με βάση το καθορισθέν για το προηγούμενο εξάμηνο ποσό, εφαρμοζόμενων των ίδιων μειώσεων σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου παύσεις της λειτουργίας και τις αποκαταστάσεις των συγκεκριμένων χώρων.
Ήδη, πάντως, ο Δήμος Μεσσήνης έχει ανακοινώσει την παύση λειτουργίας τριών από τους τέσσερις ΧΑΔΑ που διαθέτει, ο Δήμος Οιχαλίας συζητούσε χθες για την παύση λειτουργίας του ενός από τους δύο υφιστάμενους ΧΑΔΑ, ενώ ανάλογη απόφαση έχει λάβει και ο Δήμος Τριφυλίας.      Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις