Τι πραγματικά συμβαίνει με την προμήθεια τροφίμων στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας;

Πρώτη Δημοσίευση: 08/01/2018 17:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/01/2018 17:14
Ένα από τα πολλά στοιχεία με βάση τα οποία κρίνεται η ποιότητα του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς του, τις προηγούμενες ημέρες "ανοίξαμε" το φάκελο της προμήθειας σπορέλαιου αντί έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.
Από την πρώτη στιγμή ορισμένοι προσπάθησαν να υποτιμήσουν τη σημασία του θέματος και άλλοι να…λοιδορήσουν το δημοσίευμα. Χρέος μας, λοιπόν, είναι να παρουσιάσουμε, με πραγματικά στοιχεία το τι έχει γίνει με την υπόθεση, αλλά να θέσουμε και τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με χρονολογική σειρά.
 
Διαταγή ΕΔΕ
 
Με ΑΔΑ: ΩΠΘΡ4690ΒΦ-ΠΦΘ και Αριθμό Πρωτοκόλλου: 25625 στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέζος υπογράφει, έχοντας υπόψη του, μεταξύ άλλων και  τα εξής: "το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) άρθρο 7 παρ. 8 εδάφ. 25 σύμφωνα με το οποίο ο Διοικητής Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του.
Το γεγονός ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 διαπιστώθηκε ότι η Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας προμηθεύεται κατά παράβαση της με ημερομηνία 1.3.2017 συμβάσεως που έχει συναφθεί μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και της προμηθεύτριας εταιρίας (σ.σ. αντικαταστήσαμε το όνομα της εταιρείας και την περιγράφουμε ως τοπικό πολυκατάστημα λιανικού εμπορίου) εκτός του προβλεπόμενου στη σύμβαση ελαιολάδου τύπου «έξτρα παρθένο» (όρος Α περ. β σύμβασης) και σπορέλαιου, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση της διοίκησης για την ενέργεια αυτή, χωρίς να έχει ενημερωθεί η διοίκησης και χωρίς να έχει υπάρξει τροποποίηση της σύμβασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει στον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ. Παναγιώτη Ανδρέα Μπασάκο, την διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων από υπαλλήλους της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και συγκεκριμένα προβεί στην συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης ή μη των πειθαρχικών παραπτωμάτων, να προσδιορίσει τα πρόσωπα που τυχόν ευθύνονται στην αυθαίρετη, παράνομη και εν αγνοία της διοίκησης του Γ.Ν. Μεσσηνίας, μετατροπή των όρων της σύμβασης προμήθειας ελαιολάδου στην Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας".
Εδώ θα αναρωτηθεί κάποιος: Ποιος ή ποιοι αποφάσισε/αν ότι το σπορέλαιο είναι ποιοτικά ανώτερο και περισσότερο ωφέλιμο για την υγεία από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο; Είναι πρωτοβουλία του διοικητικού προσωπικού; Εμπλέκεται ιατρός ή ιατροί; Η εταιρεία δεν κατάλαβε ότι αλλάζουν οι όροι της σύμβασης; Περιμένουμε με… αγωνία το αποτέλεσμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
 
Όροι Διαγωνισμού
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν ορισμένοι όροι της σύμβασης που υπογράφηκαν με την εταιρεία. ΑΔΑ: Ω5504690ΒΦ-ΛΡΣ, KAE 1511, 1899. ΣΥΜΒΑΣΗ: Στην   Καλαμάτα   σήμερα…01/03/2017..ημέρα…Τετάρτη…στα   Γραφεία   του   Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας και εκπροσωπείται στο παρόν από το κ. Γεώργιο Μπέζο Διοικητή της α) Νοσοκομειακής Μονάδας Καλαμάτας και β) Νοσοκομειακής Μονάδας Κυπαρισσίας ,κάτοικο Καλαμάτας
Αφετέρου η εταιρεία… και  εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπό της… συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι: Με την υπ αριθ. 06/2016 διακήρυξη του Νοσοκομείου, προκηρύχθηκε Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην    νόμιμα  διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης  του είδους), για την ανάδειξη προμηθευτή-ών «Τροφίμων», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) προϋπολογισθείσης δαπάνης 389.215,14€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 16/09/2016 από την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 03/20-02-2017 (Θ: 28) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και αναδείχθηκε προμηθευτής ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων, για τις κάτωθι κατηγορίες….".
Μεταξύ των όρων διαβάζουμε και τα εξής: "ΑΡΘΡΟ 2 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Θα γίνεται από Επιτροπές οριζόμενες από τον αρμόδιο φορέα. Η διαδικασία και ο έλεγχος της παραλαβής γίνεται από την άνω επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, που ανεπιφύλακτα αποδέχεται ο προμηθευτής.
Όλα τα είδη πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη.
Οι επιτροπές έχουν το δικαίωμα να ενεργούν μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία, να ζητούν χημικές υγειονομικές και κτηνιατρικές εξετάσεις, προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις που πρέπει να τηρούν απαραίτητα και με πλήρη σχολαστικότητα οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο". Το ερώτημα είναι αβίαστο: Υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν γίνει όλοι οι παραπάνω έλεγχοι; Αν ΝΑΙ, φρόνιμο θα ήταν να δοθούν στη δημοσιότητα, αν ΟΧΙ γιατί δεν έγιναν. Και συνεχίζουμε: "ΑΡΘΡΟ 9: Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αποστολής εξειδικευμένων υπαλλήλων του, στα καταστήματα των προμηθευτών για υγειονομικό έλεγχο". Έχει συμβεί η παραπάνω ουσιαστική διαδικασία; Αλλά ας δούμε και τη συνέχεια: " B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Οξύτητας 0-1, Συσκευασία 5lt σε λευκοσιδηρά δοχεία. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, η επωνυμία της επιχείρησης και η ημερομηνία λήξης".
Μια στάση εδώ. Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ισχύει από το 1991 (!) για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο ως "έξτρα παρθένο" θα πρέπει ο βαθμός οξύτητάς του να είναι μέχρι 0,8. Σε διαφορετική περίπτωση χαρακτηρίζεται ως "παρθένο", σύμφωνα με τον όρο της σύμβασης. Μας προκαλεί εντύπωση για τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα πώς είναι δυνατό να αγνοούνται τόσο ουσιαστικές αποφάσεις. Επί πλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν οι αρμόδιοι του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας ότι η οξύτητα δεν είναι η μοναδική ποιοτική παράμετρος κατηγοριοποίησης του ελαιόλαδου.
Επιπλέον, μας ακούγεται περίεργο ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου να μπορεί να προσφέρει καλύτερη τιμή πώλησης ελαιόλαδου από έναν συνεταιρισμό ή τυποποιητή ή ελαιοτριβείο.
Επειδή όλα τα παραπάνω άπτονται, πρωτίστως, θεμάτων υγείας των ασθενών, ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας θα πρέπει να ρίξει όσο πιο πολύ φως στην υπόθεση, τόσο με τη δημοσιοποίηση των απαραίτητων εγγράφων (σ.σ. για τους ελέγχους) όσο και να μας εξηγήσει τα περί "έξτρα παρθένου ελαιόλαδου", αλλά και να γνωστοποιήσει προς όλους τα αποτελέσματα της ΕΔΕ.
 
 Του Αντώνη Πετρόγιαννη
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις