Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 16/05/2018 20:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2018 20:09
ΕΞΩΘΙ του Ναού Υπαπαντής ανευρέθη έκθετον βρέφος, έτερον δε παρά το εις θέσιν Μπουρνιά αγγειοπλαστείον, παραδοθέντα αμφότερα παρά της αστυνομίας εις την δημοτικήν αρχήν.
 
  • ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας ο εκ Νεοχωρίου της Μικράς Ασίας πρόσφυξ Στρατιώτης του 5ου λόχου του 36 Συντάγματος Μιχ. Γ. Αρβανίτης, εις τα εν Παραλία παραπήγματα των προσφύγων, εφόνευσε την αδελφήν του δια μαχαίρας, δια λόγους τιμής. Ο αδελφοκτόνος μετά την πράξιν του εφυγαδεύθη.
 
  • ΚΑΙΤΟΙ μέχρι χθες δεν συνεκεντρώθησαν όλαι αι επίσημοι πληροφορίαι περί της καταπεσούσης προχθές ραγδαίας βροχής και χαλάζης ανά την Μεσσηνίαν, κατ’ ιδιωτικάς εν τούτοις πληροφορίας η καταπεσούσα βροχή και χάλαζα υπήρξε σχεδόν γενική καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν, πλην ελαχίστων μερών εις τα οποία δεν έβρεξεν. Ο πρόεδρος του εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας τηλεγραφεί ότι η ενσκήψασα προχθές χαλαζοθύελλα εις τας περιφερείας των κοινοτήτων Κυπαρισσίας, Αρμενιών, Σπηλιάς και Φαρακλάδος κατέστρεψεν εξ ολοκλήρου τας αμπέλους και σταφιδαμπέλους των άνω περιφερειών, των οποίων οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει προ του  μεγέθους των καταστροφών.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου