Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 06/05/2019 19:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/05/2019 19:05
ΚΑΤΑ χθεσινάς εξ Αθηνών πληροφορίας της διευθύνσεως της Εταιρείας Οίνων οι δύο αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες οίτινες παρηγγέλθησαν παρ’ αυτής όπως παραδοθούν εις τον Δήμον Καλαμών, μετεφέρθησαν εις Πειραιά δια του ατμοπλοίου «Μασσαλία». Ο δήμαρχος εντός των ημερών καλείται να μεταβή εις Αθήνας προς παραλαβήν των.
 
ΟΥΤΩ εντός δεκαπενθημέρου θα αρχίση το κατάβρεγμα της πόλεως δια των αυτοκινήτων καταβρεκτήρων οίτινες είναι τελειοτάτου συστήματος, πολύ δε καλύτεροι εκείνων τους οποίους χρησιμοποιεί σήμερον ο Δήμος Αθηναίων. Δια των δύο τούτων καταβρεκτήρων το κατάβρεγμα της πόλεως, όχι μόνον θα είναι τέλειον, αλλά και θα ενεργήται εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος.
 
- ΚΑΤΑ χθεσινόν εκ Γαργαλιάνων τηλεγράφημα η δεκαοκταέτις υπηρέτρια του εκεί εμπόρου Παπαχριστοφίλου ανεχώρησε κρυφίως την νύκτα εκ της οικίας του, συναποκομίζουσα διάφορα ενδύματα αξίας δραχμών 6.000. Η δράστις συνελήφθη εις το χωρίον Σκάρμιγκα της Βουφράδος, κατεσχέθησαν δε και τα κλαπέντα.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Ανδριτσαίνης ο εκ του χωρίου Μπέρεκλα Σωτήρ. Κουτσούκος περιεργαζόμενος το πιστόλιόν του εφονεύθη, βληθείς καιρίως εξ αιφνιδίας αυτού εκπυρσοκροτήσεως.
        
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου