Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 03/10/2018 18:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2018 18:24
Ο διοικητής της Υπομοιραρχίας Μεσσήνης ετηλεγράφησε χθες εις τον Νομάρχην, ότι από της 1ης  τρέχοντος μηνός διακοπέντος του φωτισμού της γείτονος πόλεως Μεσσήνης, τας νύκτας αύτη πλέει εις το σκότος, παρακαλεί δε να ληφθεί πρόνοια.
Κατά πληροφορίας μας ο φωτισμός διεκόπη, διότι ο εργολάβος λόγω του ασυμφόρου της τιμής παρητήθη  της εργολαβίας, κατόπιν δε τούτου ο Νομάρχης διέταξεν όπως εξευρεθή λύσις δια την εξακολούθησιν του φωτισμού και οριστικήν του ζητήματος λύσιν.
 
-Ο γέρων Σταματέλος που τρέχει είκοσι δύο μήνες χώρες και χωριά ζητών την συνδρομήν των ευσεβών χριστιανών προς συντέλεσιν των έργων του Αγίου Νικήτα Δυρραχίου, απέρχεται εις την Μονήν δια την συντέλεσιν των απαιτουμένων έργων, τα οποία οφείλονται εις την συνδρομήν των χριστιανών, επειδή δε υπολείπεται η αγορά του κώδωνος παρακαλούνται όσοι των ευσεβών χριστιανών βούλονται να συνδράμωσι, να προσφέρωσι τον οβολόν των απουσιάζοντος του Γέρω Σταματέλου εις τον Πάνον Κανταριζήν προς παραγγελίαν και κατασκευήν του.
 
Ο γέρων Σταματέλος εκφράζει δημοσία τας ευχαριστίας του προς τον εκ Λεΐκων Α. Ηλιόπουλον, ξενοδόχον εν Καλάμαις δια τα δωρηθέντα παρ’ αυτού Άγιον ευαγγέλιον και λοιπά εκκλησιαστικά βιβλία, ευχόμενος όπως σκέπη και διαφυλάττη αυτόν η χάρις του αγίου Νικήτα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου