Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 03/12/2018 19:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/12/2018 19:32
ΑΥΡΙΟΝ την 12ην πρωινήν ώραν κατόπιν προσκλήσεως του Νομάρχου συνέρχονται εις την Νομαρχίαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Ασπροχώματος, Θουρίας, Μικρομάνης, Αιπείας, Αρφαρών, Μεσοποταμίας, Μπάστα, Αγίου Φλώρου, Μεσσήνης, Μαυροματίου – Παμίσου, Ζευγολατιού, Τζεφερεμίνης, Μερόπης, Κούρταγα, Διαβολιτσίου, Σανδανίου και άλλοι εκ των ενδιαφερομένων δια τα υδραυλικά.
 
ΕΙΣ την σύσκεψιν εκλήθησαν να παραστώσιν ο Νομομηχανικός και ο Επόπτης των Συνεταιρισμών. Ο Νομάρχης κατά την συνέλευσιν ταύτην των προέδρων θ’ αναπτύξη προς αυτούς το νομοθετικόν διάταγμα περί ανασυστάσεως του Υδραυλικού Ταμείου των έργων της κοιλάδος Παμίσου επεξηγών πως δια της νέας ταύτης οργανώσεως θα επιτευχθή η εκτέλεσις των απαιτουμένων έργων προς διευθέτησιν της κοίτης του ποταμού Παμίσου και άλλων εν τη γείτονι επαρχία χειμάρρων δια της δημιουργίας πόρων προβλεπομένων υπό του Διατάγματος, δια των οποίων πιστεύεται ότι θέλει εξασφαλισθή η εξυπηρέτησις τοκοχρεωλυσίου ενός δανείου εκ τεσσαράκοντα εκατομμυρίων, όσα υπολογίζεται ότι απαιτούνται δια την εκτέλεσιν όλων των απαιτουμένων έργων της διευθετήσεως του Παμίσου και των λοιπών εν τη Επαρχία Μεσσήνης χειμάρρων.
 
ΥΠΟ τας αυτάς συνθήκας γίνεται σκέψις, όπως ανασυσταθή και το Ταμείον του Νέδοντος, διότι μόνο δια του τρόπου αυτού θα καταστή δυνατόν να λυθή και το αιώνιον αυτό ζήτημα του απειλούντος την πόλιν μας χειμάρρου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου