Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 06/09/2018 19:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/09/2018 19:29
-ΑΠΟ της προχθές ο πωλούμενος εν τοις αρτοποιείοις της πόλεως λευκός και μέλας άρτος υπετιμήθη κατά πεντήκοντα λεπτά κατ’ οκάδων λόγω της υποτιμήσεως των αλεύρων.
 
-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εκ Γαργαλιάνων ότι εις τα αιγοποίμνια της περιφερείας Μουζούστης ανεφάνη νόσος άγνωστος αποδεκατίζουσα τα αιγοπρόβατα της περιφερείας. Προς πρόληψιν επεκτάσεως της νόσου και εις άλλα γειτονικά χωρία παρακαλούνται αι Αρχαί να μεριμνήσωσι δια την ταχείαν αποστολήν  κτηνιάτρου προς διάγνωσιν της νόσου και υπόδειξιν των μέσων της καταπολεμήσεως.
 
-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Φιλιατρών εζήτησε πίστωσιν δραχ. 453 δια την επισκευήν των κοινοτικών Κρεοπωλείων.
 
-ΕΙΣ πολλάς περιφερείας κοινοτήτων δεν υπάρχουν προσωρινοί αγροφύλακες και επομένως εκεί η αγροτική ασφάλεια δεν ευρίσκεται εις ευχάριστον σημείον, ο δε επόπτης αγροφυλακής δια μακράς εκθέσεώς του υποδεικνύει εις το υπουργείον την ανάγκην και ζητεί την έγκρισίν του, όπως οι διορισθησόμενοι αγροφύλακες εγκατασταθώσιν, αφού το ταμείον αγροφυλακής ευπορεί και δύναται ν’ ανταποκριθή εις τας απαιτηθησομένας επιπλέον δαπάνας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου