Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 10/09/2018 19:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2018 19:58
ΥΠΟ ανωνύμου διαμένoντος εν Dovet R. H. της Αμερικής απεστάλη προς τον άλλοτε γυμνασιάρχην του εν Μελιγαλά Γυμνασίου Κ. Λιανεράκην επιταγή 1.042 δραχμών προς ανέγερσιν οικοδομήματος υπέρ του εν Μελιγαλά Γυμνασίου. Την επιταγήν ταύτην διεβίβασεν ο Λιανεράκης προς τον Γενικόν Επιθεωρητήν της Ε΄ Εκπαιδευτικής περιφερείας, όπως το εν λόγω ποσόν διατεθή κατά την επιθυμίαν του ανωνύμου δωρητού. Η ευγενής διάθεσις του αγνώστου τούτου τέκνου της Ελλάδος μαρτυρεί τον διακαή πόθον του έξω Ελληνισμού υπέρ βελτιώσεως της παρ’ ημίν εκπαιδεύσεως και η δωρεά αυτού πρόκειται  αξιοζήλευτον παράδειγμα τοις παρ’ ημίν πολυταλάντοις, οίτινες εκ των ψιχίων της ιδίας τραπέζης ουχί μικρά δύνανται να ωφελήσωσι την φίλην Πατρίδα.
 
-ΑΛΗΘΙΝΑΣ εκπλήξεις παρουσιάζει το εν τη κάτω πλατεία αριστοκρατικόν κέντρον των φιλοπροόδων συμπολιτών Αλεξανδροπούλου και Φλέσσα, το οποίον κατέστη αληθές στόλισμα δια την πόλιν. Πλην του θαυμασίου ζύθου Κλωναρίδου μάρκας «ΠΙΛΣΕΝ» τον οποίον προσφέρει εις την εκλεκτήν και πολυπληθή πελατείαν του παρουσιάζει και εν μουσικόν γεγονός δια την πόλιν.
 
Η ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ του αποτελεί αληθή όασιν δια την πόλιν με τους επτά καλλιτέχνας μανδολινίστας και τα θαυμάσια τραγούδια των, δια τούτο δε πάντοτε το μοναδικόν τούτο κέντρον είναι κατάμεστον κόσμου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου