Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 08/10/2018 21:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/10/2018 21:11
Ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας Καπερνάρος προέτεινε την απόλυσιν του ταμίου της επιτροπής του σχολείου Δεσύλλα Ν.Α. Δουβαρά και του μέλους της ιδίας επιτροπής Αθ. Οικονομίδου ως μη προσερχομένων εις τας συνεδριάσεις.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του προέδρου της κοινότητος Στρέφι εσημειώθη εκεί μηνιγγιτικόν κρούσμα επί του Ιω. Παπαγιάνη. Ελήφθησαν μέτρα προς μη επέκτασιν της νόσου.
 
-Οι αναλαβόντες την Διεύθυνσιν του παρά τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Ζαχαροπλαστείου του Ηλία Μουνδρέα, Λαμπρόπουλος και Στραβάκος,  εν τη επιθυμία όπως καταστήσωσιν αυτό αληθές κέντρο εκτός των άλλων μεταρρυθμίσεων μετεκαλέσαντο και τεχνίτην άριστον της Ζαχαροπλαστικής, ίνα λαβόντα ήδη εργασίαν. Εν αυτώ εκτός των κατασκευαζομένων γλυκισμάτων πρώτης τάξεως εξ αγνών υλικών γίνονται δεκταί και εκτελούνται παραγγελίαι όλων των ειδών Ζαχαροπλαστικής, εξ αγνών υλικών, μνημόσυνα κ.λπ. Επίσης πωλείται φύλλον κρούστας εις οιασδήποτε ποσότητας. Καθαριότης άμεμπτος, τιμαί λογικαί.  
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου