Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 08/04/2019 19:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/04/2019 19:42
ΕΙΣ μίαν των αιθουσών του Επιμελητηρίου συνήλθον ο Δήμαρχος Κροντήρης, οι πρόεδροι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου και ο τμηματάρχης του υπουργείου Υγιεινής, συζητήσαντες περί του τρόπου της καλυτέρας λειτουργίας του Αλεξανδρακείου Νοσοκομείου και Πτωχοκομείου. Ο Χαριτάκης υπεστήριξε την ανάγκην όπως ιδρυθή ένα αυτώ και Βρεφοκομικός σταθμός.
 
Ο τελευταίος ούτος αποσταλείς υπό του Υπουργείου Υγιεινής αποκλειστικώς δια το Αλεξανδράκειον, ανεχώρησε χθες δι’ Αθήνας υποβάλλων εις τον Υπουργόν ενδιαφέρουσαν έκθεσιν περί του τρόπου της λειτουργίας του. Ο έτερος επί των κληροδοτημάτων υπάλληλος απεσταλμένος επίσης δια το Αλεξανδράκειον υπό του Υπουργείου Γεωργίας, εξακολουθεί τον έλεγχον, τον οποίον θα περατώση εντός ελαχίστων ημερών.
 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι τα αρμόδια Υπουργεία είναι αποφασισμένα να λάβουν δια το Αλεξανδράκειον τοιαύτα μέτρα, ώστε εν τω μέλλοντι να εκπληροί τούτο πλήρως τον προορισμόν του. Αυτόν τον σκοπόν έχει και η αποστολή δύο ανωτέρων κρατικών υπαλλήλων προς εξέτασιν των αφορώντων το Αλεξανδράκειον.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου