Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 21/04/2019 20:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/04/2019 20:10
ΜΕΧΡΙ στιγμής ελάχιστοι είναι εκείνοι οίτινες προσέφερον δια την ανακούφισιν των πτωχών κατά τας εγγιζούσας εορτάς του Πάσχα. Εις την πρόσκλησιν όμως του Σεβ. Μητροπολίτου ας απαντήσουν όσον το δυνατόν περισσότεροι εκ των συμπολιτών, διότι εν Καλάμαις εξαιρετικώς εφέτος ο αριθμός των πτωχών και ασθενών είναι μέγας. Θα έπρεπε δε τουλάχιστον κατά την εορτήν των Παθών να μη εξακολούθουν τα δράματα μέσα εις χαμοκέλας.
 
-ΕΙΣ το Υπουργείον της Προνοίας και αντιλήψεως ελήφθη η απόφασις της ανεγέρσεως 65 οικιών εν Μεσσήνη δια την εγκατάστασιν προσφύγων, προς τούτο δε προηγγέλθη παρά του Υπουργείου το τοπικόν ενταύθα συμβούλιον της Προνοίας, ίνα μεριμνήση δια την εξεύρεσιν του καταλλήλου εν Μεσσήνη χώρου προς απαλλοτρίωσιν.
 
-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Μαραθουπόλεως εψήφισε πίστωσιν δραχμών 1.000 υπέρ της Αεροπορικής Αμύνης της χώρας.
 
-ΤΟ κατάστημα γυναικείων πίλων της Ζαχαρούλας Σ. Κρανιδιώτου ειδοποιεί την αξιότιμον πελατείαν του ότι δια τας εορτάς του Πάσχα παρέλαβε νέα μοντέλα, όλων των αποχρώσεων, τα οποία εκθέτει προς πώλησιν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου