Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 30/09/2018 20:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2018 20:18
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ το συμβούλιον εξευρέσεως εργασίας και προστασίας θυμάτων πολέμου να προβή εις την παραχώρησιν αδειών ανεγέρσεως περιπτέρων εν Καλάμαις και επί των παρά του υπουργείου Συγκοινωνίας εγκεκριμένων θέσεων, το υπουργείον Προνοίας παρήγγειλε χθες τον Νομάρχην ίνα καλέση τους επιθυμούντας να τύχωσι αδείας, όπως εντός δεκαπενθημέρου προθεσμίας τω υποβάλωσιν αιτήσεις εις τας οποίας να επισυναφθώσι το δίπλωμα της πολεμικής συντάξεως, και το απολυτήριον του στρατού μετά πιστοποιητικού του δημάρχου ή κοινοτάρχου εν ω ν’ αναφέρωνται  τα μέλη της οικογενείας των και τα οποία οι Νομάρχαι παραγγέλλονται να υποβάλωσιν εις το υπουργείον.
 
-ΤΗΝ 11ην πρωινή ώραν της χθες προσήλθον ενώπιον του Νομάρχου οι πλείστοι των παρ’ αυτού κληθέντων προέδρων των κοινοτήτων της Επαρχίας Μεσσήνης. Ο Νομάρχης ανεκοίνωσε προς αυτούς την απάντησιν του υπουργείου της Συγκοινωνίας το οποίον δεν αποδέχεται την προβληθείσαν εκ μέρους των κοινοτικών συμβουλίων αξίωσιν, όπως αι κοινότητες της άνω Μεσσηνίας αποτελέσωσι ίδιον υδραυλικόν ταμείον με έδραν το Μελιγαλά. Το υπουργείον εν τω εγγράφω του εκθέτει τους λόγους δια τους οποίους αποστέργει τον χωρισμόν του ταμείου συνιστών ότι μόνον δια της ενιαίας διαχειρήσεως θα καταστή δυνατή η εκπλήρωσις του επιδιωκομένου σκοπού δια της ιδρύσεως του εν λόγω ταμείου.
 
 
-ΚΑΤΑ χθεσινάς τηλεγραφικάς πληροφορίας εξ Αθηνών ο υπουργός της Εννόμου Τάξεως Θ. Πάγκαλος θα επισκεφθή λίαν προσεχώς την πόλιν μας όπως αντιληφθή εκ του σύνεγγυς την κατάστασιν εις ην ευρίσκεται η δημοσία ασφάλεια εν Μεσσηνία.
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου