Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 19/11/2018 20:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/11/2018 20:18
Η επί του καθορισμού των τιμών των διαφόρων ειδών επιτροπή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαμών, συνελθούσαν προχθές το εσπέρας, καθώρισε την τιμήν των κάτωθι αντικειμένων ως εξής: Καθορίζει την τιμήν του ζύθου κατά ποτήριον εις δρχ. 2,50 εις τα διάφορα κέντρα καθ’ ας ώρας εργάζεται ορχήστρα. Ορίζει την τιμήν του κεφαλίσιου τυρού λιανικώς εις δρχ. 34 κατ’ οκάν, του ελαίου εις δρχ. 20 χονδρικώς και 22 λιανικώς. Την τιμήν του πωλουμένου εν τη αγορά μέλανος και λευκού άρτου καθορίζει κατά 30 λεπτά επιπλέον της τιμής του πωλουμένου εν τη αγορά Αθηνών άρτου.
 
ΚΑΤΑΡΓΕΙ την τιμήν των εν τοις οινομαγειρείοις παρασκευαζομένων εντοσθίων εις 50 λεπτά επί πλέον κατά μερίδα της δια προηγουμένης αποφάσεως της καθοριζομένης τιμής τούτων.
 
Η ισχύς της παρούσης άρξηται από της δημοσιεύσεώς της, παραμενουσών εν ισχύι απασών των προηγουμένων διατιμήσεων εφ’ όσον δια της παρούσης αποφάσεως δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου