Μην παίρνουν τα μυαλά σας… airbnb

Πρώτη Δημοσίευση: 23/10/2017 09:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/10/2017 13:43
Τι ισχύει σήμερα για τις βραχυχρόνιες (τουριστικές) μισθώσεις ακινήτων 
«Χαμός και σύγχυση» επικρατεί στο θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων: Πρέπει να έχει ένα ακίνητο σήμα ΕΟΤ ή όχι, ποιο είναι το διάστημα (μήνες) ενοικίασης, πόσα ακίνητα ανά ΑΦΜ μπορούν να ενοικιαστούν, πότε η ενοικίαση παράγει εισόδημα από ακίνητα και απαλλασσόμενο ΦΠΑ και πότε όχι;
Γιατί; Γιατί δεν πρόλαβε να ψηφιστεί και να ισχύσει ο Ν. 4446/2016 (επίμαχο Άρθρο 111) και με το νέο Ν. 4465/2017 (κρίσιμο Άρθρο 36) πολλά τροποποιούνται και, κυρίως, ορίζεται ότι τα περί αριθμού ακινήτων ανά ΑΦΜ και ημέρες ενοικίασης το χρόνο θα ισχύσουν μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, που όμως δεν έχει ακόμα εκδοθεί...
Άρα, δεν ισχύουν σήμερα οι περιορισμοί που αφορούν σε αριθμό ακινήτων ανά ΑΦΜ και ημέρες μίσθωσης ανά έτος, που σημαίνει ότι ακόμα είναι δυνατή η μίσθωση … όσων ακινήτων θέλει ο καθένας και για … όσες ημέρες θέλει!
 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
 
1. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ: Το… λεπτό σημείο για να χαρακτηρίζεται η μίσθωση βραχυχρόνια (άρα εισόδημα από ακίνητα και απαλλασσόμενο του ΦΠΑ) είναι ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένη, να αφορά διάστημα μικρότερο του έτους και, κυρίως, ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ.
Προσοχή, ούτε wifi – internet! Αλλιώς, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, που θα διαπιστώσουν παροχή υπηρεσιών, επιβάλλουν τσουχτερά πρόστιμα και αναγκαστική υπαγωγή σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Και ακόμα περισσότερη προσοχή χρειάζεται, γιατί ο έλεγχος μπορεί να λάβει υπόψη του και στοιχεία από δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον Τύπο ή και στο internet ή να ζητήσει στοιχεία από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες!
 
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ: Η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών (ακόμα και μέσω ενός site του διαχειριστή ακινήτου) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.
Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης («διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.
Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.
 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:
α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
δ. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
 
4. ΠΡΟΣΤΙΜΑ:
Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων, που μπορεί να φθάσει ακόμα και στις 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται στο διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
 
5. ΕΛΕΓΧΟΙ:
Διενεργούνται έλεγχοι και από μεικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του υπουργείου Τουρισμού, με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.
Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα / site κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.
 
ΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΑ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Ν. 4465/2017, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού (που δεν έχει σήμερα ακόμα εκδοθεί) μπορούν να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση, ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Του Παναγιώτη Ξεροβάσιλα
Οικονομολόγος - ΝομικόςΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις