Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2019 19:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2019 19:51
Η ζέστη των τελευταίων ημερών κατέστη ανυπόφορος. Όσοι υπελείφθησαν εις αυτήν την πόλιν μετεβλήθησαν εις οσιομάρτυρας, ενθυμίζοντας τους εν τη καμίνω μη φλεγομένους παίδας.
-ΟΙ σκηνίται χαίρονται εις τα Αλαγωνιακά βουνά την ζωήν, προπονούμενοι μάλιστα δια το υπερβολικόν κρύο. 
-ΟΙ εις Κιτριές παραθερίζοντες είναι κατενθουσιασμένοι με τους εξ Αλεξανδρείας ενσκήψαντας, οίτινες έδωσαν άλλον τόνον εις τας εκλεκτάς παρά την ακρογιαλιάν συγκεντρώσεις. 
-Ο σκανδαλισθείς ωραιογράφος απέρχεται σήμερον εις Κιτριές, δια να επανέλθει μετ’ ολίγας ημέρας και μεταβληθή εις ακένωτον πηγήν ειδήσεων. 
-ΘΙΑΣΟΣ δεν έρχεται προς μεγάλην λύπην των γεροντοπαλληκάρων, καταστρωνόντων σχέδια επί ημέρας τώρα και συλλεγόντων απαραιτήτους πληροφορίας. 
-ΟΥΤΩ θα αρκεσθώμεν εις τους κινηματογράφους, οίτινες προβάλλουν ενδιαφερούσας ταινίας. 
-ΑΙ νυκτεριναί συγκεντρώσεις του Πανελληνίου διαρκώς και πληθύνονται. Οι μαιτρ έπαυσαν ποιούμενοι τας διατριβάς των εις την Ιεράν κώχην, την οποίαν κατέλαβον από ημερών ιδίω δικαίω διάφοροι κυανόαιμοι μετά των απαραιτήτων θαυμαστών. 
-ΜΟΝΟΝ οι σπόρτσμαν λάμπουν δια της απουσίας των προς μεγάλην λύπην του επανεμφανισθέντος Ραδιό.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου