Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 21/09/2019 21:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/09/2019 21:04
ΟΙ συμπολίται ανεκουφίσθησαν με την τελευταίαν ευεργετικήν βροχή, η οποία δεν εδρόσισε μόνον την πόλιν, αλλά και εκαθάρισεν όλους τους δρόμους της, οίτινες παρουσιάσθησαν χθες την πρωίαν λάμποντες.
 
-ΔΙΑ ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανακίου κανονίζονται τα ημερομίσθια των υποχρέων εις προσωπικήν εργασίαν κατοίκων της κοινότητος δια την κατασκευήν διαφόρων κοινοτικών έργων.
 
-ΚΑΤΑ τας υπάρχουσας πληροφορίες με την έναρξιν του σχολικού έτους θα ιδρυθούν και αρκετοί σχολικοί κήποι. Ας σημειωθεί ότι εις άπασαν την Μεσσηνίαν μόνον εις σχολικός κήπος λειτουργεί εν Ζούρτση.
 
-ΕΙΣ το Οδοντοϊατρείον του Κωνσταντίνου Αιλιανού, έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού,  πραγματοποιούνται: Θεραπεία οδόντων ασφαλής, ανώδυνος, ταχεία. Σφραγίσματα οδόντων στερεώτατα, τεχνικώτατα. Εκρίζωσις οδόντων ριζών, ανώδυνος και άνευ αιμορραγίας. Θεραπεία ουλοφάγου ασφαλής και ηγγυημένη. Χρυσά καλύμματα (κορώνες), λευκοί οδόντες κ.λπ. με εφαρμογήν και καλαισθησίαν απαράμιλλον.
Επίσης εφαρμόζονται ο ευθειασμός των στρεβλών οδόντων, επαναφερομένων εις την θέσιν των, δι’ ειδικής μεθόδου και ειδικών εργαλείων ανωδύνως. Ζήτημα αισθητικής ιδία δια Δεσποινίδας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου