σαν σημερα

dgdgs

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2019 19:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2019 19:42
ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ μέχρι τούδε εκράτησεν η ιδέα της εξαφανίσεως των εκ φραγκοσυκών φρακτών των κυριωτέρων οδών της πόλεως αίτινες παρουσιάζουν πρωτοφανή ασχήμιαν, αλλ’ ουδέποτε ελήφθη οριστική απόφασις.
 
Η Διοίκησις Χωροφυλακής τελευταίως επιθυμούσα να εξακριβώση εάν οι εκ φραγκοσυκών φράκται των εν λόγω οδών είναι επικίνδυνοι εις την δημοσίαν υγείαν, απηύθυνε σχετικόν έγγραφον προς την ενταύθα δημοσίαν γεωπονικήν υπηρεσίαν, ήτις εγκαίρως απήντησεν ότι αι φραγκοσυκαί και ιδίως αι σηπόμεναι αποτελούν κίνδυνον ως μεταβαλλόμεναι εις εστίας κωνώπων και διαφόρων ασθενειών.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 03/06/2019 18:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/06/2019 18:41
ΚΟΣΜΟΣ πολύς και αφόρητος χθες εις την Παραλίαν εδικαίωσε τας προβλέψεις των οιωνοσκόπων.
 
-ΤΑ τραμ έστενον υπό το βάρος πλήθους συμπολιτών, τα αμάξια δε και τα αυτοκίνητα είχον επιταχθή μέχρις ενός.
 
-ΤΟ «Πανελλήνιον» μεταξύ των άλλων συνεκέντρωσε και όλους τους ακτιονίστ πανηγυρήσαντας τον θρίαμβόν των, ενώ εις τον αντιβραχίονα τα πλήθη ασφυκτιωδώς συνωθούντο δι’ έν δόληον περίπατον.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 01/06/2019 16:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/06/2019 16:32
ΤΟ αστυνομικόν τμήμα Φιλιατρών τηλεγραφικώς ανέφερε χθες προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής, ότι ο Π. Πούλος ετραυμάτισε τον Π. Χριστόπουλον δια περιστρόφου. Αφορμή του τραυματισμού ήτο προηγηθείσα φιλονικία των κατόπιν κρασοκατανύξεων εις τινά εκεί τελούμενον γάμον. Ο Πούλος αναχωρήσας εκείθεν μετέβη εις την οικίαν του και παραλαβών περίστροφον εκαιροφυλάκτει έξωθι ταύτης, πυροβολήσας τον Χριστόπουλον, ευθύς ως ούτος διήλθεν εκείθεν. Ο δράστης συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 22/05/2019 16:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/05/2019 16:59
Ο χθεσινός καιρός με τον τρελλοβορηάν δεν έπέτρεψε την έξοδον εις τας ωραιοφιλικάς αντιπροσώπους. Ούτω δε αι υπαίθριοι συγκεντρώσεις δεν παρουσίασαν ό,τι από ημερών ανυπομόνως ανεμένετο. Καιρού επιτρέποντος η επίδειξις θα γίνει την Κυριακήν χωρίς καμίαν ελλανόδικον επιτροπήν, της οποίας τα μέλη χθες όλως εκτάκτως ανεχώρησαν δι’ Αθήνας οπόθεν θα επανέλθουν μετά εβδομάδας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 20/05/2019 18:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/05/2019 18:27
ΟΙ φίλοι του υπαίθρου χωρίς θόρυβον επραγματοποίησαν την πρώτην εκδρομήν στεφθείσαν υπό πλήρους επιτυχίας. Ταύτης μετέσχον και πλείσται όσοι αντιπρόσωποι του ωραίου φύλου υποσχεθείσαι με εντατικήν προπαγάνδαν να κατορθώσουν ώστε κάθε Κυριακήν όλοι οι Καλαματιανοί να εγκαταλείπουν το κονισσαλέον μας άστυ και λαμβάνουν την άγουσαν προς τας εξοχάς.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 13/05/2019 19:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/05/2019 19:06
ΕΙΣ την Παραλίαν χθες συνεκεντρώθη πάρα πολύς ωραιόκοσμος με τη διαφοράν ότι δεν εσημειώθη καμία νέα μοντέρνα εμφάνισις. Μόνο στου Μπακέα προς το βράδυ έκαμαν μίαν θριαμβευτικήν παρέλασιν ελάχισται παρεπίδημοι, δια να εξαφανισθούν πολύ σύντομα και πριν οι εστέτ συνέλθουν εκ της καταπλήξεως, οίτινες από πολλού ποιούνται τους περιπάτους των εις την οδόν Ακρίτα, την οποίαν παριστούν ως θαύμα αισθησιακής απολαύσεως.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 06/05/2019 16:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/05/2019 16:05
ΚΑΤΑ χθεσινάς εξ Αθηνών πληροφορίας της διευθύνσεως της Εταιρείας Οίνων οι δύο αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες οίτινες παρηγγέλθησαν παρ’ αυτής όπως παραδοθούν εις τον Δήμον Καλαμών, μετεφέρθησαν εις Πειραιά δια του ατμοπλοίου «Μασσαλία». Ο δήμαρχος εντός των ημερών καλείται να μεταβή εις Αθήνας προς παραλαβήν των.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 30/04/2019 17:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2019 17:59
ΠΡΟΧΘΕΣ  ο καραγωγεύς Β. Γραμματικάκης παρέσυρε δια του διτρόχου του και ετραυμάτισεν εις διάφορα του σώματός του μέρη τον παίδα Αναστ. Κροστούρη. Ούτος συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.
 
-Ο Αντώνιος Μαράκας δους τας επί πτυχίω εξετάσεις του ενώπιον των Καθηγητών της Νομικής Σχολής έτυχε του βαθμού λίαν καλώς.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 21/04/2019 17:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/04/2019 17:10
ΜΕΧΡΙ στιγμής ελάχιστοι είναι εκείνοι οίτινες προσέφερον δια την ανακούφισιν των πτωχών κατά τας εγγιζούσας εορτάς του Πάσχα. Εις την πρόσκλησιν όμως του Σεβ. Μητροπολίτου ας απαντήσουν όσον το δυνατόν περισσότεροι εκ των συμπολιτών, διότι εν Καλάμαις εξαιρετικώς εφέτος ο αριθμός των πτωχών και ασθενών είναι μέγας. Θα έπρεπε δε τουλάχιστον κατά την εορτήν των Παθών να μη εξακολούθουν τα δράματα μέσα εις χαμοκέλας.
 Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/04/2019 16:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/04/2019 16:39
Ο θηλυκόκοσμος ελπίζει ακόμη ότι η πρωθυπουργική διαταγή για τα κοντά φουστάνια δεν πρόκειται να εκτελεσθή. Υπάρχουν πληροφορίαι εξ Αθηνών που ανεπτέρωσαν τας ελπίδας του και τον έκαμαν πάλιν όχι μόνον ομιλητικόν, αλλά και δηκτικώτατον οσάκις αντικρύζει τους αποστείλαντας προς τον Πρωθυπουργόν το γνωστόν συγχαρητήριον τηλεγράφημα επ’ ευκαιρία της αυστηράς απαγορευτικής διαταγής.
 
ΜΙΑ ντεμουαζέλλα εβεβαίωνε χθες ότι όλοι αυτοί οι εκδικηταί, όσον εξαρτάται από τας γυναίκας, θα κηρυχθούν ως ευρισκόμενοι υπό… καραντίνα.
 Σελίδες