Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 16/08/2018 18:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/08/2018 18:46
Η χθεσινή ημέρα εγέννησε μεγαλυτέραν δυσφορίαν με την φήμην ότι ύποπτον κρούσμα εσημειώθη. Η φήμη βεβαίως αύτη δεν ήτο από τας κυκλοφορούσας συνήθως, διότι το άτομον του οποίου το ονοματεπώνυμον δεν εγνώσθη μέχρι της στιγμής ταύτης μετεφέρθη υπό της αστυνομίας εις την παρά το εξωκκλήσιον Παναγίτσα σκηνήν, όπου ειδοποιηθείς μετέβη προς επίσκεψίν του ο Νομίατρος, ο οποίος εξετάσας προχείρως τον ασθενή απέφυγε να εκφέρη γνώμην προτού δια της παρ’ αυτού ενεργηθησομένης μικροβιολογικής εξετάσεως αποδειχθή αν όντως πρόκειται περί βουβωνικής πανώλους.
 
  • ΤΟ ύποπτον αυτό κρούσμα εγέννησε κάποιαν ανησυχίαν, διότι αν πρόκειται περί πραγματικού πανωλικού κρούσματος δεν είναι παράδοξον καθόλου να επακολουθήσωσι και άλλα τοιαύτα. Δια τούτο εις την Νομαρχίαν έλαβε χώραν χθες μακρά σύσκεψις των αρχών, παρισταμένου και του Νομιάτρου, απεφασίσθη δε από σήμερον η λήψις αυστηρών μέτρων δια την καθαριότητα.
 
  • ΠΡΟΣ τούτο δε παρά του διοικητού της Χωροφυλακής Κουλούρη εδόθησαν αυστηραί διαταγαί εις τα επιτετραμμένα την καθαριότητα όργανα, όπως ενεργώσιν επισταμένας επιθεωρήσεις εις τας οικίας, καταστήματα και περιοχάς αυτών, παραπέμπωσι δε τους μη συμμορφωθέντας αμέσως εις το επ’ αυτοφώρω προς τιμωρίαν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου