Πριν 94 χρόνια στη Μεσσήνη


Πρώτη Δημοσίευση: 15/04/2019 20:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/04/2019 20:50
Ο γνωστός θιασάρχης και δραματικός πρωταγωνιστής Νικόλαος Κυριακίδης δίδει σήμερον την 4ην μ.μ. απογευματινήν φιλολογικήν προεσπερίδα εις την γείτονα πόλιν Νησίον υπό την προστασίαν του Συλλόγου «Φιλοπρόοδος Ένωσις», ήτις προμηνύεται πανηγυρική. Θα συμπράξη και η μανδολινάτα του Συλλόγου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι όλοι οι Νησιώται θα επωφεληθούν της ευκαιρίας, διερχόμενοι στιγμάς αληθούς ψυχαγωγικής απολαύσεως.
 
-ΚΑΤΟΠΙΝ της τροποποιήσεως του νόμου περί φορολογίας των οικοδομικών το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μεσσήνης ενέκρινεν, όπως αντ’ αυτού δοθή ως εγγύησις εις τον ανάδοχον του ηλεκτροφωτισμού της πόλεως ο φόρος του ελαίου, αφού ο των οικοδομών μετά την τροποποίησιν δεν κρίνεται επαρκής.
 
-ΤΑ ουρητήρια των πλατειών εξακολουθούν να βρωμούν. Κάποιος όμως θα είναι υπόλογος δια το πρωτοφανές αυτό θέαμα και τούτον ας αναζητήση η Δημοτική Αρχή δια να λείψη η σημερινή ασχήμια.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου